Jan Olszewski i Układ Europejski z 16.12.1991 r.

6 – KN1.A.6Jan Olszewski i Układ Europejski z 16.12.1991 r.

W wywiadzie z Janem Olszewskim opublikowanym w Naszym Dzienniku (26-27.06.2004r.) „Dynamit pod Polską” Pani redaktor Małgorzata Goos sformułowała następujące pytanie:
„Tuż przed objęciem przez Pana stanowiska premiera został podpisany układ stowarzyszeniowy z UE. Jaka była jego rola w ponownym zduszeniu gospodarki?”
W odpowiedzi Jan Olszewski m.in. powiedział:
Układ stowarzyszeniowy został podpisany w grudniu 1991 r. przez Balcerowicza i Skubiszewskiego. To była jedna z ich ostatnich czynności przed zmianą rządu. Prawdę powiedziawszy, nie wiem, czy był  on gotowy do podpisania.” … „Czy Panu jako premierowi przedstawiono ten dokument? Nie, ja się o nim dowiedziałem już po podpisaniu.” … „Ja bym go nie podpisał.
Przyjrzyjmy się zatem faktom.
Jan Olszewski objął stanowisko Premiera RP w dniu 06 grudnia 1991 r. i z tym dniem przestał być Premierem RP Jan Krzysztof Bielecki – potwierdzenie tego faktu mamy na oficjalnej stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
http://www.poprzedniastrona.premier.gov.pl/s.php?id=438
Zgodnie z zapisem art. 40 ówczesnej Konstytucji RP i (i uchwałą Sejmu odwołującą skład Rządu Jana Krzysztofa Bieleckiego) Jan Olszewski kierował starym składem Rady Ministrów do dnia 23.12.1991 r., kiedy to Sejm RP powołał nowy gabinet rządowy na wniosek Jana Olszewskiego.
Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między RP, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z drugiej strony – nazwany w prasie Układem stowarzyszeniowym z UE, został podpisany w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. Podpisanie Układu poprzedził długi szereg zdarzeń z nim związanych – począwszy od 1988 r. Był to główny i zasadniczy kierunek ówczesnej polityki zagranicznej RP, o którym nie sposób było nie wiedzieć będąc jedną z głównych postaci politycznych ówczesnego czasu.
A zatem – Układ Europejski (zwany w prasie układem stowarzyszeniowym) został podpisany tuż po objęciu przez Jana Olszewskiego funkcji Premiera RP, a nie tuż przed objęciem przez niego tej funkcji.
Jan Olszewski twierdzi, że tego Układu nie widział przed podpisaniem go w dniu 16.12.1991 r. przez Leszka Balcerowicza i ministra spraw zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego – podlegających już wówczas jemu, jako Premierowi RP (a faktycznie to Leszek Balcerowicz i Krzysztof Skubiszewski parafowali ten Układ w dniu 22.11.1991r.). Twierdzi, że on by go nie podpisał, co nie przeszkodziło mu na ponowne powołanie Krzysztofa Skubiszewskiego na ministra spraw zagranicznych. Jan Olszewski, jako zawodowy adwokat i polityk, nie może się tłumaczyć niewiedzą w tak istotnej i żywotnej kwestii dla Narodu Polskiego i Państwa Polskiego.
Na tym tle zachodzi zasadnicze pytanie; kto w imieniu Rządu RP podpisał w Brukseli ten Układ Europejski w dniu 16.12.1991r. po jego uprzednim parafowaniu przez Leszka Balcerowicza i Krzysztofa Skubiszewskiego w dniu 22.11.1991r.?
W wywiadzie Jan Olszewski twierdzi, że o traktacie[Układzie Europejskim] dowiedział się już po jego podpisaniu. Czyżby? Przypomnijmy zatem wszystkie istotne kroki, które wiodły do podpisania Układu Europejskiego 16 grudnia 1991 r., tj. w dniu, kiedy Jan Olszewski był już Premierem Rządu RP.
1988 r.:Wrzesień – Polska i EWG nawiązują stosunki dyplomatyczne. Rozpoczynają się negocjacje w sprawie umowy o handlu oraz współpracy gospodarczej.
1989 r.: – Czerwiec – Na paryskim szczycie siedmiu najbardziej uprzemysłowionych państw świata zapada decyzja o przyznaniu pomocy gospodarczej Polsce i Węgrom. Koordynację tej pomocy powierza się Komisji Wspólnot Europejskich, która ją inicjuje w postaci programu PHARE (Poland, Hungary – Assistance for Restructuring of their Economies); Lipiec – Zostaje utworzona Misja RP przy Wspólnotach Europejskich w Brukseli; 19 września – W Warszawie zostaje podpisana umowa między Polską a Wspólnotami Europejskimi w sprawie handlu oraz współpracy handlowej i gospodarczej (tym samym kończy się okres bezumowny w stosunkach handlowych między stronami); Październik – Strona polska rozpoczyna w Brukseli nieoficjalne rozmowy na temat podjęcia rokowań w sprawie stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi. Wspólnoty decydują się na równoczesne negocjowanie układów stowarzyszeniowych także z ówczesną Czechosłowacją oraz Węgrami.
1990 r.: – Kwiecień – Wspólnoty Europejskie przedstawiają Polsce warunki przystąpienia do rokowań w sprawie stowarzyszenia, a są to: postęp w realizacji reform politycznych i gospodarczych, wprowadzenie rządów prawa, przestrzeganie praw człowieka, pluralizm polityczny, demokratyczne wybory oraz wejście na drogę gospodarki rynkowej; 25 maja – Polska składa w Brukseli oficjalny wniosek o rozpoczęcie negocjacji umowy o stowarzyszeniu ze Wspólnotami Europejskimi; 31 maja – Zostaje podpisana Umowa Ramowa w sprawie pomocy Wspólnot Europejskich dla Polski; 21 czerwca – Polska, jako pierwszy kraj Europy Środkowej i Wschodniej, przedstawia Komisji Wspólnot Europejskich projekt tekstu układu o stowarzyszeniu ze Wspólnotami w formie Memorandum Rządu RP; 10 września – Zostaje powołany, w randze ambasadora, przedstawiciel Komisji Europejskiej w Polsce, a następnie powstaje Przedstawicielstwo Komisji Wspólnot Europejskich w Polsce; 18 grudnia – Zostaje podpisany pierwszy Program Indykatywny PHARE – na 1991 r.; 22 grudnia – Komisja Wspólnot Europejskich otrzymuje od Rady Ministrów mandat do prowadzenia oficjalnych rokowań z polskim rządem w sprawie układu o stowarzyszeniu Rzeczypospolitej Polskiej ze Wspólnotami Europejskimi; rozpoczęcie pierwszej rundy negocjacji.
1991 r.: – 26 styczniaRada Ministrów powołuje Uchwałą nr 11/91 urząd Pełnomocnika Rządu do spraw Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej.
http://polskawue.gov.pl/files/ustawy/RM_Nr11-91_z_dnia_26.01.1991.pdf
Nominację na to stanowisko otrzymuje 28 stycznia
Jacek Saryusz-Wolski [patrz również PiS w fundacji Batorego George’a Sorosa – wykłady] ; 12 lutegoRozpoczyna się druga runda negocjacji w sprawie układu stowarzyszeniowego. Komisja Wspólnot Europejskich przedstawia Polsce pierwszy projekt porozumienia; 15 marca – Obrady Rady Europejskiej, podczas których państwa członkowskie Wspólnot Europejskich, uwzględniając życzenia państw uczestniczących w negocjacjach w sprawie stowarzyszenia, przyznają Komisji Wspólnot Europejskich większą swobodę w rokowaniach, co przyspiesza postęp rozmów; 2-4 kwietnia – Prezydent RP Lech Wałęsa składa wizytę w Komisji Wspólnot Europejskich; 17 kwietnia – Następuje pierwsza zmiana mandatu negocjacyjnego Komisji (kraje członkowskie WE godzą się m.in. na jednostronny zapis o członkostwie Polski we Wspólnotach Europejskich, jako ostatecznym celu stowarzyszenia); 22 kwietniaRozpoczyna się trzecia runda negocjacji w sprawie układu stowarzyszeniowego – kontrowersje budzi charakter asymetrii układu; 13 majaRozpoczyna się czwarta runda negocjacji; 10 czerwca – Rozpoczyna się piąta runda negocjacji; 8 lipcaRozpoczyna się szósta runda negocjacji – apogeum sporu o naturę asymetrii układu; w związku z niewystarczającymi propozycjami Wspólnot Europejskich, strona polska zawiesza negocjacje, postulując rozszerzenie mandatu Komisji; 20 sierpnia – Ministrowie spraw zagranicznych krajów członkowskich Wspólnot Europejskich spotykają się na nadzwyczajnym posiedzeniu, podczas którego potwierdzają wolę pilnego sfinalizowania rozmów o układach stowarzyszeniowych z Polską, Węgrami i ówczesną Czecho-Słowacją; Sierpień – Powstaje polski TEAM  EUROPE – zespół wykładowców informujący o Wspólnotach Europejskich, integracji europejskiej, stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi. Jest to wspólne przedsięwzięcie Dyrekcji Generalnej X Komisji Wspólnot Europejskich, Przedstawicielstwa Komisji Wspólnot Europejskich w Polsce oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej; 30 września – Rada Ministrów Wspólnot Europejskich podejmuje decyzję o rozszerzeniu mandatu negocjacyjnego Komisji; Wrzesień – Z inicjatywy Pełnomocnika Rządu do spraw Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej powstaje Biblioteka Depozytowa Wspólnot Europejskich, której celem jest zapewnienie dostępu do dokumentacji europejskiej dla pracowników administracji publicznej; 21 październikaRozpoczyna się siódma runda negocjacji – przełamanie impasu w sprawach handlowych; 7 listopadaRozpoczyna się ósma, ostatnia runda negocjacji.
.=============
Podsumujmy:
22 listopadaParafowanie Układu Europejskiego o ustanowieniu stowarzyszenia między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi;
[06 grudniaJan Olszewski zostaje Premierem Rządu RP];
9-10 grudnia – Podczas spotkania Rady Europejskiej w Maastricht zapada ostateczna decyzja w sprawie utworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej oraz zostaje uzgodniony tekst Traktatu o Unii Europejskiej (nazywanego też Traktatem z Maastricht);
16 grudniaPodpisanie Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi. Jednocześnie podpisana zostaje umowa przejściowa, regulująca – do czasu wejścia w życie Układu Europejskiego – stosunki handlowe między stronami; GrudzieńZainicjowanie pobytów stażowych w Komisji Europejskiej dla pracowników administracji centralnej;
[23 grudniapowołanie nowego składu Rady Ministrów]
===================
Jak w tych warunkach Jan Olszewski może mówić, że o Układzie Europejskim dowiedział się dopiero po jego podpisaniu? A jeśli tak, to co uczynił, aby w porę dowiedzieć się o tym Układzie?
Boguchwała, dnia 29 czerwca 2004 r.  –  mgr inż. Józef Bizoń
Odnośniki:
1. SKŁAD RZĄDU JANA KRZYSZTOFA BIELECKIEGOhttp://www.poprzedniastrona.premier.gov.pl/s.php?id=2246
2. SKŁAD RZĄDU JANA OLSZEWSKIEGO
http://www.poprzedniastrona.premier.gov.pl/s.php?id=2245
3. Premierzy III Rzeczypospolitej
http://www.poprzedniastrona.premier.gov.pl/s.php?id=438
4. Kalendarium – http://www.rcie.zgora.pl/tematy/kalendarium.html link nieaktualny
także:
Kalendarium stosunków Polska-UE
http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14571&Itemid=595

http://archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/HLP/mointintgr.nsf/0/7DC4831E4F95ADC7C1256E7500561602/$file/ME3926PL.pdf?Open
A w jaki sposób przepchnięto przez Sejm RP ten Układ Europejski dowiesz się z artykułu
Nocna zmiana – czy nocna zdrada?

https://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/07/nocna-zmiana-%E2%80%93-czy-nocna-zdrada/ 
= = = =
Przeniesiono i uaktualniono z:
http://www.propolonia.pl/blog-read2.php?bid=142&pid=2496
21.06.2011

Informacje o Józef Bizoń

jb.boguchwala@gmail.com
Galeria | Ten wpis został opublikowany w kategorii George Soros - PiS i inni kamraci, Józef Bizoń. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.