Kontrakt wojewódzki instrumentem zniewolenia przez UE – lekcja 4

7KN1.B.10Kontrakt wojewódzki instrumentem zniewolenia przez UE – lekcja 4

Nie masz czasu na czytanie? Będziesz miał go bardzo dużo na narzekanie!
Kontrakt wojewódzki” oparty jest o zapisy artykułu 86 – Rozwój regionalnyUkładu Europejskiego z dnia 16 grudnia 1991 r.
.
Niżej wybrane charakterystyczne zapisy art. 86 tego układu:
.
1. Strony będą zacieśniać współpracę w zakresie rozwoju regionalnego i planowania gospodarki gruntami.
.
2. W tym celu planuje się podjęcie następujących środków:
dostarczanie władzom państwowym, regionalnym i lokalnym  informacji dotyczących polityki regionalnej oraz planowanie gospodarki gruntami, a w przypadkach, gdy będzie to zasadne, udzielanie pomocy w opracowywaniu takiej polityki;
– wspólne działania władz regionalnych i lokalnych w zakresie rozwoju gospodarczego;
– analizowanie koordynacji działań dotyczących rozwoju obszarów przygranicznych Polski i Wspólnoty;
wymianę wizyt, mającą na celu zbadanie możliwości współpracy i udzielenie pomocy;
wymianę urzędników państwowych.
.
Kontrakt ten powiązany jest z innym rządowym dokumentem o nazwie: OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW – z dnia 26 lipca 2001 r. o ogłoszeniu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania [opublikowanym w: Monitor Polski Nr 26 z dnia 16 sierpnia 2001 r. pozycja 432].
Pod owym obwieszczenie w podpisie jest: Prezes Rady Ministrów: J. Buzek.
http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=04A0E2623EF2C7C04A1556DE2B2EC718?id=WMP20010260432&type=2
.
W tej „KONCEPCJI POLITYKI PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU” – będącej załącznikiem do w/w obwieszczenia Jerzego Buzka [ówczesnego Prezesa Rady Ministrów, a obecnie od 14 lipca 2009 przewodniczący Parlamentu Europejskiego] – czytamy m.in.:
.
„Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju (zwana dalej „Koncepcją”) jest podstawowym dokumentem określającym zasady polityki państwa w dziedzinie przestrzennego zagospodarowania kraju w perspektywie najbliższych kilkunastu lat. Obowiązek jej sporządzania wynika z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.
.
Ustawowa formuła Koncepcji oznacza, że:
–  jej przedmiotem jest polityka, a więc świadome oddziaływanie na zagospodarowanie kraju w sposób współzależny z priorytetami strategii jego rozwoju,
.
– jej podmiotem jest Rząd, co – zgodnie z zasadą subsydiarności – odpowiednio ogranicza zakres problemowy Koncepcji,
.
– jej odbiorcami są wszystkie podmioty publiczne i prywatne, zainteresowane zamierzeniami Rządu w sferze polityki przestrzennego zagospodarowania kraju,
.
– relacje między polityką przestrzenną Rządu a polityką przestrzenną samorządów lokalnych i ich ponadlokalnych organizacji są oparte, w procesie tworzenia Koncepcji, na procedurach iteracyjnych oraz na procedurach negocjacyjnych w procesach ich realizacji.” – [z: PROWADZENIE]
.
W pracy nad Koncepcją wykorzystano „Założenia strategii rozwoju krajuopracowane w RCSS w lutym 1999 r. Ponadto wykorzystano bieżące raporty o stanie gospodarki opracowane przez Rządowe Centrum Studiów Strategicznych i przez Ministerstwo Gospodarki, a także załączniki nr 6 do ustaw budżetowych z lat 1997, 1998 i 1999, dotyczące inwestycji centralnych.”
.
W tym miejscu zauważmy:
.
08 sierpnia 1996 r. Sejm RP uchwala USTAWĘ z dn. 8.08.1996 r. o Rządowym Centrum Studiów Strategicznych – [opublikowano: Dziennik Ustaw z 1996 r., Nr 106, pozycja 495]. Ustawa ta uchwalana jest przez Sejm II kadencji [19.09.1993 – 19.10.1997] pod rządami SLD i PSL. Dzieje się to jeszcze przed uchwaleniem przez Sejm w dniu 02 kwietnia 1997 r. Konstytucji RP. Sejm III kadencji [20.10.1997 – 18.10.2001 – koalicja AWS-PO] wyłania rząd Jerzego Buzka i teraz następuje konsumpcja ustawy o Rządowym Centrum Studiów Strategicznych.
.
Jerzy Buzek wydaje  ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 7.11.1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów – [opublikowano: Dziennik Ustaw z 1997 r. Nr 136. pozycja 923], http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19971360923&type=2
w którym to w paragrafie 1 zapisano:
§ 1. Minister-członek Rady Ministrów Jerzy Kropiwnicki, zwany dalej „Ministrem”, wykonuje zadania wyznaczone przez Prezesa Rady Ministrów, zwłaszcza związane z kierowaniem Rządowym Centrum Studiów Strategicznych.
[przypis od autora: Jerzy Kropiwnicki był wówczas czołową postacią ZChN. Rządowym Centrum Studiów Strategicznych kierował do jesieni 2001 r. W tym czasie, a i w późniejszym okresie czasu, kiedy na zlecenie Brukseli opracowywał szczegółową strategię wdrożenia w życie obcych planów  dla Polski i Narodu Polskiego, był on częstym gościem w „rozmowach niedokończonych” na antenie  Radia Maryja i gościem na łamach „Naszego Dziennika”. Warto też w tym miejscu przywołać postać Ryszarda Czarnieckiego –  przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej od 17 października 1997 do 27 lipca 1998 i ministra – członka Rady Ministrów od 27 lipca 1998 do 26 marca 1999 w rządzie Jerzego Buzka.]
Wracając do „KONCEPCJI POLITYKI PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU” to w dziale SYNTEZA m.in. zapisano:
.
„1. PODSTAWOWE UWARUNKOWANIA, CELE STRATEGICZNE ORAZ KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU
.
W niniejszej Koncepcji rekomenduje się do uwzględnienia i rozwijania w planach zagospodarowania przestrzennego województw podstawowych uwarunkowań, celów strategicznych oraz kierunków polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, sformułowanych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym:
.
I. Uwarunkowania przekształceń zagospodarowania przestrzennego kraju wynikają z:
.
A. globalnych i europejskich megatrendów i wyzwań rozwoju:
.
· cywilizacji informacyjnej, stanowiącej wyznacznik rozwoju kraju w systemie światowym, w którym ludzie, ich kwalifikacje, postawy i sposób organizowania stają się współcześnie główną siłą motoryczną rozwoju, a dotychczasowe rozmieszczenie surowców i majątku produkcyjnego odgrywa coraz mniejszą rolę w przekształceniach przestrzennego zagospodarowania kraju;
.
· globalizacji gospodarki – jako wyzwania efektywnościowego i modernizacyjnego, kształtującego konkurencyjność polskiej przestrzeni w systemie europejskim i światowym;
.
· ekorozwoju – jako wyzwania ogólnocywilizacyjnego XXI wieku określającego nowe wartości, długofalowe cele strategiczne, uwarunkowania i kryteria ekologiczne rozwoju i przestrzennego zagospodarowania kraju;
.
· demokracji – jako wyzwania politycznego wyznaczającego główne kryteria kształtowania organizacji terytorialnej kraju zgodnie z regułami funkcjonowania otwartego społeczeństwa obywatelskiego i zdecentralizowanego państwa unitarnego;
.
· integracji polskiej przestrzeni z przestrzenią europejską jako wyzwania, które będzie tworzyć korzystne warunki asymilacji światowych megatrendów w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju w XXI wieku, włączając Polskę w jeden ze światowych biegunów przyspieszonego rozwoju.”
.
Na zakończenie bardzo skrótowego i pobieżnego omówienia owej strategii zagospodarowania przestrzennego zwróćmy uwagę na to, że już w samym jej tytule odnosi się ona do „kraju”, a nie do Rzeczypospolitej Polskiej.
.
Teraz staje się dla nas jasnym zapis ust. 2 art. 86 Układu Europejskiego w brzmieniu:
.
dostarczanie władzom państwowym, regionalnym i lokalnym  informacji dotyczących polityki regionalnej oraz planowanie gospodarki gruntami, a w przypadkach, gdy będzie to zasadne, udzielanie pomocy w opracowywaniu takiej polityki
.
Rozumiemy też teraz skąd się wzięły Wojewódzkie Zespoły Integracji Europejskiej – [UCHWAŁA KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ z dnia 18 sierpnia 1997 r. w sprawie Wojewódzkich Zespołów Integracji Europejskiej (Dz. Urz. KIE z dnia 27 marca 2000 r. – Dz.Urz.KIE.00.1.6)] w skład których wchodzą:
„ …
a) wojewoda jako przewodniczący,
b) członkowie zaproszeni przez przewodniczącego w zależności od potrzeb, a w szczególności:
przewodniczący Wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego,
kurator oświaty,
– komendant wojewódzki Policji,–   komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
– dyrektor izby skarbowej, wojewódzki inspektor ochrony środowiska,
– dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy,
– dyrektor wojewódzkiego zespołu Pomocy Społecznej,
– wojewódzki inspektor Państwowej Inspekcji Handlowej,
– wojewódzki inspektor sanitarny,
– wojewódzki lekarz weterynarii,
– wojewódzki inspektor farmaceutyczny,
geodeta wojewódzki,
wojewódzki konserwator zabytków,
– dyrektor inspektoratu dozoru technicznego,
– okręgowy inspektor pracy,
– kierownik właściwej jednostki urzędu statystycznego,
dyrektorzy innych delegatur centralnych i naczelnych organów administracji,
– dyrektorzy wydziałów lub równorzędnych komórek organizacyjnych w urzędzie wojewódzkim – wyznaczeni przez wojewodę;
sekretarz wyznaczony przez wojewodę;”
.
Dodajmy: od 01 stycznia 2010 r. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej wszedł w skład Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zaś ministrami spraw zagranicznych byli Żydzi – jak sam teraz przyznaje Władysław Bartoszewski.
.
Omówiony został tylko niewielki fragment całego złożonego mechanizmu trzymania za twarz samorządów wojewódzkich i gminnych, a który to mechanizm przedstawia niżej Rys. A – Kontrakt Wojewódzki a UE.
[dostępny w formie bardzo czytelnej (a także i inne  schematy) na str. 22 /format A4/ w dokumentacji z 2002 r. (PDF)
Samorządy terytorialne na służbie procesu integracji z Unią Europejską – CZĘŚĆ II” – do samodzielnego pobrania ze strony:
https://jozefbizon.wordpress.com/opracowania-matrix-ue-2002/
Pośród szumu i bełkotu informacyjnego skorzystaj z profesjonalnego opracowania z roku 2002.
Zawarte w nim informacje stanowią klucz do rozumienia toczących się w Polsce procesów przed i po  tzw. odzyskaniu przez Polskę wolności, suwerenności i niepodległości.  Zapoznanie się z treścią tego opracowania jest niezbędne dla samodzielnego rozumnego podejmowania decyzji w trakcie wyborów do władz różnego szczebla.
Komplet opracowań każda zainteresowana osoba może samodzielnie bezpłatnie pobrać ze strony: https://jozefbizon.wordpress.com/opracowania-matrix-ue-2002/
Opracowania z 2002 r. /wykonane w oparciu o akty prawne/ w formacje PDF – zawierają liczne bardzo czytelne schematy zbudowanych mechanizmów władzy kolonialnej nad Polską.  Linki do ich pobrania są na podanej stronie internetowej:
ROZDZIAŁ_I  (ok. 7,41 MB), a w nim:
1)   Mechanizmy władzy kolonialnej nad Polską;
2)   Samorządy terytorialne na usługach UE – część 1;
3)   Samorządy terytorialne na usługach UE – część 2;
4)   Województwo podkarpackie w świetle UE

ROZDZIAŁ_II
 (ok. 5,05 MB ), a w nim:
pliki z podstawowymi aktami prawnymi i oficjalnymi dokumentami, na których oparto m.in. opracowania z 2002 r.
Są to unikatowe opracowania i bardzo niewygodne dla wszystkich opcji politycznych rządzących Polską po 1989 r. – a i ich wspierających. Oni te mechanizmy znają, bo je latami wspólnymi siłami na raty budowali ‑ a TY je znasz??? Warto sięgnąć po te opracowania z roku 2002 ‑ chociażby po to, aby się o tym samemu przekonać. No i po, aby w końcu świadomie wybrać po której stronie się opowiadam i w sposób świadomy i celowy zacząć się wreszcie organizować bez krzykaczy, wszelakiej maści naganiaczy i ludzi podstępnie działających.
Boguchwała, A.D. 15 maja 2010 r.  –  mgr inż. Józef Bizoń
_______________ _______
Przeniesiono i zaktualizowano z:
http://www.propolonia.pl/blog-read.php?bid=142&pid=2627.
_________
07.08.2011

Informacje o Józef Bizoń

jb.boguchwala@gmail.com
Galeria | Ten wpis został opublikowany w kategorii Józef Bizoń, Mechanizmy władzy nad Polską. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.