Polski trójkąt bermudzki: PO-PiS-SLD CZĘŚĆ II – POJMANIE POLSKI

6 – KN1.A.3Polski trójkąt bermudzki: PO-PiS-SLD CZĘŚĆ II – POJMANIE POLSKI

MOTTO.
v
Art. 123. Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części terytorium, obalenie przemocą ustroju lub osłabienie mocy obronnej Rzeczypospolitej Polskiej [przypis: po zmianie nazwy „Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej” z dniem 31.12.1989 r.], podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą do urzeczywistnienia tego celu,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze śmierci.” – [Kodeks Karny z dn. 19.04.1969 r. Dz.U.69.13.94 – obowiązujący do dn. 01.09.1998 r.] http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19690130094&type=3

19-ta rocznica aktu pojmania Polski dla jej likwidacji

16 grudnia roku 1991 r. – gdy Premierem Rządu RP od 05 [podają też, że od 06] grudnia tegoż roku  był już Jan Olszewski , za miłościwie nam panującego od 22 grudnia 1990 r. Prezydenta RP Lecha Wałęsę, a w Rzymie na Stolicy Apostolskiej zasiadającego  od  16 października 1978 r. Papieża Jana Paweł II [przybysz z dalekiego kraju] – został podpisany w Brukseli – zdradziecki dla Polski i Narodu Polskiego – Układ Europejski . Układ, którym Polska została wzięta w nową niewolę w celu  ostatecznego jej unicestwienia jako bytu państwowego – co ostatecznie nastąpiło z chwilą uroczystego podpisania przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego [zginał 10.04.2010 r. w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem] Traktatu Lizbońskiego w dniu 10.10.2009 r. – po wcześniejszym wyrażeniu na to zgody Sejmu RP w dniu 01 kwietnia 2008 r. i Senatu RP w dniu 02 kwietnia 2008 r.
v
Okoliczności powstania tego aktu prawnego zostały omówione w publikacji

Polski trójkąt bermudzki: PO-PiS-SLD CZĘŚĆ I – NARODZINY” – należy zapoznać się z tą publikacją przed dalszym czytaniem niniejszego artykuły, gdyż jest on jego kontynuacją.
v
Ukazano też tam rolę kanciastego stołu – zwanego dla niepoznaki okrągłym – jako ważnego elementu przygotowań do przeforsowania tego zdradzieckiego aktu prawnego o nazwie: „UKŁAD EUROPEJSKI ustanawiający stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r.” – (Dz. U. z dnia 27 stycznia 1994 r. Nr 11, poz. 38).
http://www.cie.gov.pl/HLP/files.nsf/0/B2A4F6D0D2C08ACFC1256E7B0049ED16/$file/ue.pdf?Open
Uzgodnienia kanciastego stołu nie miały żadnego znaczenie prawnego. Miały natomiast ogromne znaczenie propagandowe i osłonowe dla mającego ogromnej wagi znaczenie prawne Układu Europejskiego z 16.12.1991 r.
v
Opracowanie tego układu przypada w głównej mierze na okres PRL i służb Kiszczaka – z końcowym okresem przypadającym na tzw. sejm kontraktowy [z ministrem spraw zagranicznych Krzysztofem Skubiszewskim – od 13.09.1989 r. do 25.10.1993 r.], którego głównym zadaniem było ubezpieczanie zakulisowych prac nad tym Układem Europejskim.  [Sejm kontraktowy – Sejm X kadencji PRL – wybrany w wyborach 04 i 18 czerwca 1989 r. i rozwiązany 26.10.1991 r.;  z prezydentami: Wojciechem Jaruzelskim [PZPR, uczestnik kanciastego stołu] do 22.12.1990 r., a następnie Lechem Wałęsą [uczestnik kanciastego stołu] od 22.12.1990 r.; z premierami: Tadeuszem Mazowieckim [uczestnik kanciastego stołu]  do 04.01.1991 r., a następnie Janem Krzysztofem Bieleckim; z Marszałkiem Senatu Andrzejem Stelmachowskim. [uczestnik kanciastego stołu]].
v
W ramach przygotowań do wcielenia w życie tego zdradzieckiego Układu Europejskiego z dnia 16.12.1991 r. zadbano też [z myślą na przyszłość i dla uniknięcia ewentualnych przyszłych komplikacji] o likwidację Rządu RP na Uchodźstwie.
Ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski [zginał 10.04.2010 r. w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem] w dniu 22 grudnia 1990 złożył urząd na ręce nowo zaprzysiężonego Prezydenta RP Lecha Wałęsy i na Zamku Królewskim w Warszawie uroczyście przekazał mu insygnia władzy państwowej.
v
Lech Wałęsa na urzędzie Prezydenta RP i pełniący rolę marionetki idealnie nadawał się wówczas
[tak z uwagi na swą przeszłość, jak i z uwagi na brak wykształcenia, a przy tym z uwagi na swe wyjątkowo specyficzne cechy charakteru] do przeforsowania przez Sejm, a następnie do ratyfikacji tego Układu Europejskiego z 16.12.1991 r. Zaplanowane mu zadanie posłusznie wykonał i to pomimo publicznego wyciągnięcia mu zarzutu współpracy z SB [„Bolek”] w dniu 04.06.1992 r.
v
W połowie 1991 r. zakulisowe przygotowania i prace nad tym Układem Europejskim dobiegały końca.  Tym samym dobiegała końca spełniana rola sejmu kontraktowego. Nastawała pilna potrzeba wyłonienia nowego składu Sejmu RP – ale tym razem „w wolnych i w pełni  demokratycznych” wyborach dla przeforsowania przez taki już Sejm RP przygotowanego tekstu Układu Europejskiego. Nie wchodziło bowiem w rachubę przyjęcie tego Układu przez sejm kontraktowy z uwagi na możliwe późniejsze jego podważanie z tego tytułu.
v
Z tych to przyczyn kontraktowy sejm swymi uchwałami skrócił swą kadencję [konstytucyjny termin zakończenia kadencji przypadał na 1993 r.], Lech Wałęsa zarządził przedterminowe wybory do Sejmu i Senatu RP na dzień 27.10.1991 r.
Przypisaną rolą tego Sejmu RP I kadencji [25.11.1991 r. do 31.05.1993 r.] było przyjęcie tego zdradzieckiego Układu Europejskiego z 16.12.1991 r. – po czym został on rozpędzony przez prezydenta Lecha Wałęsę, a oporni posłowie wobec tego Układu zniknęli później z życia politycznego.
Do Sejmu I kadencji weszło wiele osób nie mających doświadczenia parlamentarnego, a także nie orientujących się w tym co się faktycznie dzieje za ich plecami, ale była też grupa osób [wywodzących się z KOR oraz biesiadnicy kanciastego stołu zwanego okrągłym] wtajemniczonych w  rzeczywisty stan rzeczy].  No i był Wałęsa już prezydentem ze swoimi doradcami [m.in. bracia Kaczyńscy, Jan Olszewski] doskonale wiedzącymi co się faktycznie dzieje i co się szykuje.
Układ Europejski był już praktycznie gotowy. Należało go utrzymywać w tajemnicy przed niewtajemniczonymi posłami aż do ostatniej chwili – tj. do momentu wejścia w życie z dniem 01.03.1992 r. jego części dotyczącej handlu.
Tak też się stało i kiedy posłowie dowiedzieli się o istnieniu Układu Europejskiego i zażądali jego tekstu, a następnie wyjaśnień ze strony Premiera Jana Olszewskiego i jego ministra spraw zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego, a następnie podjęli działania na forum parlamentu, to błyskawicznie poszła w ruch karta lustracyjna.  W ten sposób sprawa Układu Europejskiego została zamieciona pod dywan – no i pod osłoną czynionej pod niebiosa wrzawy lustracyjnej, w sposób niezauważalny przez ogół społeczeństwa polskiego, wprowadzono w życie [jako obowiązujący akt prawny] Układ Europejski z 16.12.1991 r.
v
W Układzie tym znalazły się zapisy dotyczące regulacji wszystkich sfer życia narodowego i państwowego.
W tym miejscu, dla bardzo pobieżnego zilustrowania obszarów objętych uregulowaniami Układu Europejskiego, wymieńmy tylko same tytuły tych obszarów:
v
Dialog polityczny; –  Zasady ogólne – ; –  Swobodny przepływ towarów – ; – Produkty przemysłowe – ; – Rolnictwo; Rybołówstwo – ; – Wspólne postanowienia – ; – Przepływ pracowników – ; – Zakładanie przedsiębiorstw – ; – Świadczenie usług między Polską a Wspólnotą – ; – Płatności bieżące i przepływ kapitału – ; – Konkurencja i inne postanowienia dotyczące gospodarki – ; – Zbliżanie przepisów prawnych – ; – Współpraca gospodarcza – ; – Współpraca przemysłowa; – Popieranie i ochrona inwestycji – ; – Przepisy i normy w dziedzinie przemysłu i rolnictwa oraz ocena ich zgodności – ; – Współpraca w dziedzinie nauki i techniki – ; Edukacja i kształcenie – ; – Rolnictwo i sektor rolno-spożywczy – ; – Energetyka; Współpraca w dziedzinie atomistyki – ; – Środowisko naturalne – ; Transport – ; – Łączność – ; – Bankowość – , – ubezpieczenia i inne usługi finansowe – ; – Polityka pieniężna – ; – „Pranie” pieniędzy – ; – Rozwój regionalny – ;  – Współpraca w dziedzinie socjalnej – ; – Turystyka – ; – Małe i średnie przedsiębiorstwa – ; Informacja i audiowizualne środki przekazu – ; – Cła – ; – Współpraca w dziedzinie statystyki – ; – Ekonomia – ; – Narkotyki – ; – Współpraca kulturalna – ; – Współpraca finansowa – ;
CZĘŚĆ IX. Postanowienia instytucjonalne, ogólne i  końcowe
w której to części zawarto zapisy dotyczące Rady Stowarzyszenia z uprawnieniami władczymi nad rządem RP i innymi ciałami konstytucyjnymi RP [art. 102 – 105]. Ustanowiono również Komitet Stowarzyszenia [art. 105 -106] z możliwymi uprawnieniami jak Rada Stowarzyszenia, a także przewidziano powoływanie przez Radę Stowarzyszenia dalszych ciał [art. 107].  Ustanowiono też Parlamentarny Komitet Stowarzyszenia [art. 108-110] .
v
„Artykuł 102
Ustanawia się niniejszym Radę Stowarzyszenia, która będzie nadzorować realizację niniejszego Układu. Rada będzie się zbierać na szczeblu ministrów raz w roku oraz gdy wymagać tego będą okoliczności. Rada będzie rozpatrywać wszelkie istotne kwestie, wynikające z ram niniejszego Układu oraz wszelkie inne problemy dwustronne lub międzynarodowe stanowiące przedmiot wzajemnego zainteresowania.
v
Artykuł 103
1. W skład Rady Stowarzyszenia wchodzić będą członkowie Rządu Polskiego z jednej strony oraz członkowie Rady Wspólnot Europejskich i członkowie Komisji Wspólnot Europejskich z drugiej strony.
2. Członkowie Rady Stowarzyszenia mogą ustanowić zastępców zgodnie z warunkami określonymi w jej regulaminie.
3. Rada Stowarzyszenia ustanowi swój Regulamin.
4. Radzie Stowarzyszenia będzie przewodniczył kolejno członek Rządu Polskiego oraz członek Rady Wspólnot Europejskich, zgodnie z postanowieniami, określonymi w Regulaminie Rady.
v
Artykuł 104
W celu realizacji zadań przewidzianych w Układzie, Rada Stowarzyszenia będzie miała prawo podejmowania decyzji w przypadkach w nim przewidzianych. Podjęte decyzje będą wiążące dla Stron, które podejmą niezbędne działania dla ich realizacji. Rada Stowarzyszenia może również udzielać odpowiednich zaleceń. Rada będzie podejmować decyzje i udzielać zaleceń za zgodą obydwu Stron.
v
Artyku
ł 105
1. Każda ze Stron ma prawo przedstawić Radzie Stowarzyszenia spór wynikający ze stosowania lub interpretacji niniejszego Układu.
2. Rada Stowarzyszenia może rozstrzygnąć spór przez podjęcie decyzji.
3. Każda ze Stron będzie zobowiązana do podjęcia środków, związanych z wypełnieniem postanowień decyzji określonej w punkcie 2.
4. W przypadku, gdy nie będzie możliwe rozstrzygnięcie sporu zgodnie z punktem 2, każda ze Stron może powiadomić drugą Stronę o wyznaczeniu arbitra; druga Strona jest zobowiązana wówczas do powołania, drugiego w ciągu dwóch miesięcy. Przy stosowaniu niniejszej procedury, Wspólnota i Państwa Członkowskie będą uważane za jedną stronę sporu. Rada Stowarzyszenia wyznaczy trzeciego arbitra. Decyzje arbitrów będą podejmowane większością głosów. Każda ze Stron sporu jest zobowiązana do podjęcia kroków wymaganych dla realizacji decyzji arbitrów.
v
Artykuł 106
1. Rada Stowarzyszenia będzie wspomagana w wykonywaniu swoich zadań przez Komitet Stowarzyszenia, złożony z przedstawicieli Rządu Polskiego z jednej strony oraz z przedstawicieli członków Rady Wspólnot Europejskich i członków Komisji Wspólnot Europejskich z drugiej strony, zazwyczaj na szczeblu wyższych urzędników państwowych. Rada Stowarzyszenia ustali w swoim regulaminie zadania Komitetu Stowarzyszenia, obejmujące przygotowanie posiedzeń Rady Stowarzyszenia, oraz zasady jego funkcjonowania.
2. Rada Stowarzyszenia może przekazać Komitetowi jakąkolwiek ze swoich kompetencji. W takim przypadku Komitet Stowarzyszenia będzie podejmował swoje decyzje zgodnie z warunkami określonymi w artykule 104.
v
Artykuł 107
Rada Stowarzyszenia może decydować o utworzeniu innego specjalnego komitetu lub organu, wspomagającego ją w wykonywaniu jej obowiązków. Rada Stowarzyszenia określi w swoim regulaminie skład i zakres obowiązków takich komitetów lub ciał, a także zasady ich funkcjonowania.
v
Artykuł 108
Ustanawia się niniejszym Parlamentarny Komitet Stowarzyszenia. Będzie on stanowił forum spotkań i wymiany poglądów członków Parlamentu Polskiego i Parlamentu Europejskiego. Komitet będzie się spotykał w terminach, które sam określi.
v
Artykuł 109
1. Parlamentarny Komitet Stowarzyszenia składać się będzie z członków Parlamentu Polskiego z jednej strony, oraz członków Parlamentu Europejskiego z drugiej strony.
2. Parlamentarny Komitet Stowarzyszenia opracuje własny regulamin.
3. Parlamentarnemu Komitetowi Stowarzyszenia przewodniczyć będą kolejno przedstawiciele Parlamentu Polskiego oraz Parlamentu Europejskiego, zgodnie z postanowieniami zawartymi w regulaminie Komitetu.
v
Artykuł 110
Parlamentarny Komitet Stowarzyszenia może zażądać od Rady Stowarzyszenia odpowiednich informacji, dotyczących realizacji niniejszego Układu. Rada udostępni Komitetowi żądane informacje. Parlamentarny Komitet Stowarzyszenia będzie informowany o decyzjach Rady Stowarzyszenia. Parlamentarny Komitet Stowarzyszenia może udzielać zaleceń Radzie Stowarzyszenia.
v
I nie jest tak, że ten Układ Europejski – z tymi wyżej niekonstytucyjnymi ciałami z uprawnieniami władczymi nad Rzeczypospolitą Polską – nie został oprotestowany przez część ówczesnych posłów I kadencji, że nie zinterpretowali właściwie  zapisów art. 102 – 110 tego Układu w kontekście regulacji prawnych dotyczących wszystkich obszarów i dziedzin Rzeczypospolitej Polskiej.
Czytaj: „Tabu – o tym nie wolno mówić, pisać! Zdrada – po trzykroć zdrada???
v
Opis przebiegu dramatu Polski, jaki się rozegrał w związku z Układem Europejskim z dnia 16 grudnia 1991 r., zawarty jest w publikacji:
Wybory przez pryzmat „Nocnej zmiany – czy nocnej zdrady?”.
v
I nie był to żaden dramat rządu Jana Olszewskiego, bo to była tylko rozegrana po mistrzowsku przykrywka do rzeczywistego rozgrywającego się wówczas dramatu Polski wzięcia ją w nową niewolę i zakończoną uroczystym złożeniem Polski do grobu w dniu 10.10.2009 r. przez Lecha Kaczyńskiego.
Wówczas Jan Olszewski [jako premier, a i później długo jeszcze} ani słowem nic nie bąknął o istnieniu czy zapisach Układu Europejskiego z dnia 16.12.1991 r. Później publicznie zdawkowo się tłumaczył [w mediach toruńskich], że on [jako premier RP] nic o tym Układzie Europejskim nie wiedział, że to nie on, to inni. Te zdawkowe tłumaczenia się [z myślą chyba o małych dzieciach] jakoś dziwnie wystarczyły Naszemu Dziennikowi i Radiu Maryja. Nawet nie podjęto próby drążenia jak to możliwe, aby Jan Olszewski nic nie wiedział o istnieniu Układu Europejskiego z dnia 16.12.1991 r. Twierdził też, że on by tego Układu nie podpisał. W takim razie kto z imienia i z nazwiska w imieniu Rządu RP podpisał ten Układ Europejski w dniu 16 grudnia 1991 r. w Brukseli i to w sytuacji, gdy pełnoprawną funkcję premiera pełnił już Jan Olszewski? Wiemy kto ze strony polskiej wcześniej parafował ten układ [że jest on gotowy do podpisania przez stronę polską], ale nie wiemy kto w imieniu Rządu RP ostatecznie go podpisał w dniu 16.12.1991 r.
Jeżeli ten Układ podpisał w imieniu Rządu RP ówczesny wicepremier Leszek Balcerowicz, to jak to się stało, że premier Jan Olszewski [doświadczony zawodowy adwokat] nie zadbał o pozbawienie go takiej możliwości?
v
Premier Jan Olszewski nie przybył na posiedzenie Sejmu RP zwołane na dzień 21.05.1992 r. i poświęconemu temu Układowi Europejskiemu., a nie było wówczas ważniejszej sprawy dla Polski i Narodu Polskiego niż ten układ.

W tym czasie uprawia gierki z Wałęsą z terenami po byłych bazach sowieckich w Polsce. Skoro Jan Olszewski twierdził, że on by tego układu nie podpisał [bo niby nie wiedział wówczas o jego istnieniu], to jego obowiązkiem prawnym – z racji zajmowanego przez niego urzędu – było przybycie na posiedzenie Sejmu w dniu 21.05.1992 r., bo o istnieniu tego Układu Europejskiego z 16.12.1991 r. już musiał wiedzieć. Od 1 marca 1992 r. weszła w życie część tego układu dotycząca handlu, wszyscy posłowie po tej dacie się dowiedzieli o istnieniu tego układu, wyegzekwowali dostarczenie im tekstu tego układu. Zwołano posiedzenie Sejmu na 21.05.1992 r.  i zaproszono na to posiedzenie premiera Jana Olszewskiego i jego ministra spraw zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego. Na posiedzenie Sejmu przybył minister Krzysztof Skubiszewski i w imieniu rządu Jana Olszewskiego wniósł o wyrażenie przez Sejm zgody na ratyfikację przez prezydenta Lecha Wałęsę tegoż Układu Europejskiego – oczywiście po wcześniejszym jego peanach na temat tego układu. Następnie szybko uciekł z posiedzenia Sejmu twierdząc, że ma pilne inne sprawy. Posłowie mogliby przecież pytać co i jak było z tym układem i mogłyby wylądować w protokole  z posiedzenia Sejmu bardzo niewygodne sprawy jako dowody.
Szerzej na ten temat w publikacji:
Jan Olszewski i Układ Europejski z 16.12.1991 r.
v
W kluczowej dla Polski i Narodu Polskiego sprawie na posiedzenie Sejmu nie przybywa premier Rządu RP Jan Olszewski, a jego minister spraw zagranicznych szybko zmyka z posiedzenia Sejmu unikając w ten sposób wszelkich niewygodnych pytań ze strony posłów.
v
Za taką postawę i takie działanie [a także i za brak działania] Jan Olszewski i jego rząd będzie opłakiwany potem jako niedoszły zbawca Polski i Narodu Polskiego i na takiego będzie kreowany w filmie Jacka Kurskiego „Nocna zmiana”, jak i w mediach toruńskich.
Odegrany teatr przez Narodem Polskim z nocy czerwcowej 1992 r. będzie teraz wykorzystywany w kampaniach wyborczych AWS w 1997 r., a także PiS w roku 2005 i 2007.
Przodować w tym będą „Radio Maryja”, „Nasz (czyj?) Dziennik” i TV TRWAM.
v
Nic też dziwnego w tym, że we wszystkich mass-mediach panuje od samego początku wielce zastanawiająca zmowa milczenia na temat Układu Europejskiego z dnia 16.12.1991 r., a próby poruszania tej tematyki na antenie Radia Maryja [w rozmowach niedokończonych przez piszącego niniejszy artykuł] były natychmiast ucinane.
v
04 lipca 1992 r.
Sejm ustawą wyraża zgodę ratyfikowanie przez Prezydenta RP  Układu Europejskiego z dnia 16 grudnia 1991 r.  – [Dz.U. 1992 nr 60 poz. 302]
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19920600302
Ustawę podpisuje Marszałek Sejmu RP Wiesław Chrzanowski. Ustawa wchodzi w życie z dniem 13 sierpnia 1992 r.
04.07.1992 r.
Sejm też wydaje Uchwałę Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie realizacji Układu Europejskiego – [M.P. 1992 nr 23 poz. 165]
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP19920230165
Zgodę wyraża też Senat RP.
v
20 października 1992 r. prezydent Lech Wałęsa dokonuje ratyfikacji Układu Europejskiego sporządzonego w Brukseli w dniu 16 grudnia 1991 r. otwierając w ten sposób drogę do likwidacji państwa polskiego – otwierając tym samym swą osobą główny poczet grabarzy Polski zakończony prezydentem Lechem Kaczyńskim.
v
W tym miejscu przypomnijmy słowa przysięgi prezydenckiej Lecha Wałęsy:
Obejmując urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przysięgam uroczyście Narodowi Polskiemu, że postanowieniom Konstytucji wierności dochowam, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, suwerenności i bezpieczeństwa państwa. Przysięgam, że dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg
v
Wielu też było uczestników tej nowej niewoli Polski, którzy potem obejmowali najwyższe stanowiska państwowe lub też kandydowali na najwyższe państwowe stanowiska, a co po części tylko opisano w publikacji:
Kandydaci na Prezydenta RP a Układ Europejski – lekcja 3
v
Niżej na Rys. 2 ukazano mechanizm działania Rady Stowarzyszenia w powiązaniu z zapisami  art. 68 i art. 69 Układu Europejskiego, z przyjętą w referendum Konstytucją RP z dnia 02 kwietnia 1997 r., a także w powiązaniu z mechanizmami zbudowanymi na bazie tego Układu Europejskiego i w oparciu o polskie ustawy, rozporządzenia uchwalane i wydawane za wsparciem posłów Akcji Wyborczej Solidarność [AWS, która wygrała wybory w 1997 r.].
Nad wykonawstwem tegoż czuwał premier Jerzy Buzek ze swą prawą rączką Jerzym Kropiwnickim od strategicznego planowania – częstego wówczas bywalca w Radio Maryja.
Za zasługi na tym polu Jerzy Buzek został przewodniczącym Parlamentu Europejskiego [oczywiście po wcześniejszym wybraniu go na posła PE] i asystował on Lechowi Kaczyńskiemu przy uroczystym składaniu przez tegoż do grobu Polski  w dniu 10.10.2009 r. poprzez złożenie podpisu prezydenta RP pod Traktatem Lizbońskim.
v
Przyjrzyjmy się też uważnie zbudowanym mechanizmom przedstawionym niżej na pozostałych rysunkach:
v
– Rys. 1. Ogólny schemat zbudowanego mechanizmu władzy kolonialnej nad Polską.
– Rys. 3. Układ Europejski kagańcem finansowym dla Polski.
– Rys. 4.  Konstytucja RP z 02.04.1997 r. koniem trojańskim
.
.
.
Wszystkie wyżej przedstawione mechanizmy zostały pobudowane i już funkcjonowały, gdy Papież  Jan Paweł II przemawiając w Sejmie RP w dniu 11 czerwca 1999 r.
http://ekai.pl/europa/x3730/przemowienie-w-sejmie-rp
i mówił m.in.:
„Proszę przyjąć ode mnie słowa serdecznego pozdrowienia i zarazem podziękowania za to zaproszenie. Pozdrawiam również cały naród polski, wszystkich moich drogich rodaków.
Dwadzieścia lat temu, podczas mojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, razem z rzeszami zgromadzonymi we wspólnocie modlitwy na placu Zwycięstwa, przywoływałem Ducha Świętego: „Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!” (2 czerwca 1979 r.). Prosząc ufnie o tę odnowę, nie wiedzieliśmy wtedy jeszcze, jaki kształt przyjmą polskie przemiany. Dzisiaj już wiemy. Wiemy, jak głęboko sięgnęło działanie Bożej mocy, która wyzwala, leczy i oczyszcza. Możemy być wdzięczni Opatrzności za to wszystko, co udało się nam osiągnąć dzięki szczeremu otwarciu serc na działanie Ducha Parakleta. Składam dzięki Panu historii za obecny kształt polskich przemian, za świadectwo godności i duchowej niezłomności tych wszystkich, którzy w tamtych trudnych dniach byli zjednoczeni tą samą troską o prawa człowieka, tą samą świadomością, iż można życie w naszej Ojczyźnie uczynić lepszym, bardziej ludzkim. Jednoczyło ich głębokie przekonanie o godności każdej osoby ludzkiej, stworzonej na obraz i podobieństwo Boga i odkupionej przez Chrystusa. Dzisiaj zostało wam powierzone tamto dziedzictwo odważnych i ambitnych wysiłków podejmowanych w imię najwyższego dobra Rzeczypospolitej. Od was zależy, jaki konkretny kształt przybierać będzie w Polsce wolność i demokracja.”
v
„Przy okazji dzisiejszego spotkania pragnę raz jeszcze wyrazić moje uznanie dla podejmowanych konsekwentnie i solidarnie wysiłków, których celem, od chwili odzyskania suwerenności, jest poszukiwanie i utrwalanie należnego i bezpiecznego miejsca Polski w jednoczącej się Europie i świecie.
Polska ma pełne prawo, aby uczestniczyć w ogólnym procesie postępu i rozwoju świata, zwłaszcza Europy. Integracja Polski z Unią Europejską jest od samego początku wspierana przez Stolicę Apostolską. Doświadczenie dziejowe, jakie posiada naród polski, jego bogactwo duchowe i kulturowe mogą skutecznie przyczynić się do ogólnego dobra całej rodziny ludzkiej, zwłaszcza do umocnienia pokoju i bezpieczeństwa w Europie.”
http://ekai.pl/europa/x3730/przemowienie-w-sejmie-rp
v
Czy schorowany już wówczas Papież Jan Paweł II był świadomy rzeczywistego stanu rzeczy dotyczącego Polski w momencie, gdy wygłaszał w/w słowa w polskim Sejmie???
v
18 lutego 2000 r. Sejm RP podejmuje uchwałę w sprawie przygotowań do członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. – Opublikowano: M.P.00.6.124
do pobrania w PDF tu: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WMP20000060124&type=2
Więcej w publikacji:
Sprzedali Polskę i Polaków Unii Europejskiej AW$LD – lekcja 5
v
10 lipca 2000 r. powstaje „DEKLARACJA MARSZAŁKA SEJMU RP, MARSZAŁKA SENATU RP ORAZ PREZESA RADY MINISTRÓW – TRÓJPOROZUMIENIE DLA PRZYSPIESZENIA PROCESU DOSTOSOWANIA PRAWA POLSKIEGO DO PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ – [Kalendarium integracji europejskiej 1988-2002 (str. 31) ]
To trójporozumienie podpisuję: Marszałek Sejmu RP – Maciej Płażyński [zginał 10.04.2010 r. w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem]; Marszałek Senatu RP  – Alicja Grześkowiak; Prezes Rady Ministrów – Jerzy Buzek [obecnie Przewodniczący Parlamentu Europejskiego].
v
W 2001 r. Hanna Suchocka [od 1997 r. w rządzie Jerzego Buzka minister sprawiedliwości i prokurator generalny] otrzymuje nominację na ambasadora przy Stolicy Apostolskiej i 03 grudnia 2001 r. Hanna Suchocka składa listy uwierzytelniające  na ręce Papieża Jana Pawła II.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/IH/suchocka_ambpl.html
Przypomnijmy, że osobistym sekretarzem JP II był ks. Stanisław Dziwisz, który po otrzymaniu godności arcybiskupa  i po powrocie do Krakowa [po śmierci Jana Pawła II] 27 stycznia 2006 r. w papieskim oknie na Franciszkańskiej 3 zapalał wraz z ówczesnym premierem Kazimierzem Marcinkiewiczem święcę pokoju z okazji pierwszego Międzynarodowego Dnia Ofiar Holokaustu
http://goscniedzielny.wiara.pl/zalaczniki/2006/02/13/1139828723/1139828744.pdf .
v
20 listopada 2002 r. powstaje „Deklaracja uczestników paktu na rzecz integracji w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej” , którą podpisują w imieniu; Sojuszu Lewicy Demokratycznej – Leszek Miller;  Platformy Obywatelskiej – Donald Tusk,  SKL Ruch Nowej Polski – Artur Balazs, Unii Pracy – Izabela Jaruga-Nowacka, Partii Ludowo-Demokratycznej – Roman Jagieliński.
Patrz: „Kalendarium integracji europejskiej 1988-2002” .pdf  [str.  114 – 117]
http://www.powiatluban.home.pl/ue/mie60.pdf
v
Kiedy było już wszystko zapięte na ostatni guzik i Polska była już unieruchomiona zarządzono referendum na dzień 6-7 czerwca 2003 r. w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Teraz Naród Polski miał tylko spełnić rolę oślego żyranta tego wszystkiego co zostało ukartowane za jego plecami.
Na dwa tygodnie przed tym referendum Jan Paweł II mówił: miejsce Polski jest w strukturach europejskich.  Przesądziło to o pokonaniu obrońców Polski i Narodu Polskiego.
v
26 czerwca 2006 r.
Żydzi z fundacji Pave the Way, międzynarodowej organizacji z Nowego Jorku, odwiedzili w Krakowie ks. kard. Stanisława Dziwisza i przekazała metropolicie makietę pomnika, przedstawiającego Jana Pawła II pod Ścianą Płaczu. Pomnik ma być wyrazem wdzięczności za to, że JP II wiele zrobił dla pojednania z Żydami. – http://wiadomosci.gazeta.pl/kraj/1,34309,3446993.html
v
Potem szybko już się wszystko potoczyło i ostatecznie złożono Polskę do grobu.
01 kwietnia 2008 r. Sejm RP ustawą wyraził zgodę na ratyfikację przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Traktatu Lizbońskiego z dn. 13 grudnia 2007 r.
v
Głosowało – 451  Za – 353  Przeciw – 54  Wstrzymało się – 44  Nie głosowało – 9
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenAgent&6&12&3
v
Klub/
Koło
Liczeb
ność
Głoso
wało
Za
Prze
ciw
Wstrzy
mało się
Nie gło
sowało
PO
209
205
202
3
4
PiS
159
157
112
5
40
2
LiD
53
50
49
1
3
PSL
31
31
31
niez.
8
8
8
Spójrzmy też na stenogram z posiedzenia Sejmu z 01-04-2008:
http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter6.nsf/0/4FC8CA74A8EAE739C125741E00622311/$file/12_ksiazka.pdf
Na str. 13-14 mamy wystąpienie Anny Sobeckiej z PiS. Mówi ona tam [oczywiście pod publiczkę], że 1 kwietnia , to dzień urodzin Judasza, ale sama już w głosowaniu zachowała się jak Piłat – wstrzymała się od głosu. Takich Piłatów – ludzi bez twarzy – było w PiS 40-tu, a m.in.: Antoni Macierewicz, Stanisław Zając [zginał w katastrofie pod Smoleńskiem 10.04.2010 r.], Jacek Kurski, Gabriela Masłowska, Zbigniew Girzyński, wszyscy posłowie PiS z woj. podkarpackiego.
112 posłów z PiS głosowało za ratyfikacją Traktatu z Lizbony, w tym m.in.: Jarosław Kaczyński. Beata Kempa, Joanna Kluzik-Rostowska, Ludwik Dorn.
LiD [czyli SLD] taktycznie głosowało przeciw.
v
02 kwietnia 2008 swą zgodę na ratyfikację wyraził Senat RP
Wynik głosowania: obecnych: 97,   za: 74,   przeciw: 17,   wstrzymało się: 6,   nie głosowało: 0
http://www.senat.gov.pl/k7/dok/sten/008/G/G0402001.HTM
v
Posiedzenie Senatu prowadził Bogdan Borusewicz i rozpoczęło się ono od modlitwy o beatyfikację Papieża Jana Pawła II, którą poprowadził Czesław Ryszka.
http://www.senat.gov.pl/k7/dok/sten/008/11.HTM#A00002
v
Jednakże na Bogdan Borusewicz powiedział [za stenogramem]:
„Pragnę serdecznie powitać gości przybyłych na posiedzenie Senatu: marszałka Sejmu, pana Bronisława Komorowskiego… (oklaski) …oraz pana Donalda Tuska, prezesa Rady Ministrów. (Oklaski)
Szanowni Państwo!
Dziś wieczorem, o 21.37, mija trzecia rocznica śmierci Jana Pawła II, wielkiego Polaka, ale także człowieka bliskiego nam wszystkim.
(Wszyscy wstają)
Jan Paweł II powiedział, że „doświadczenia dziejowe, jakie posiada Naród polski, jego bogactwo duchowe i kulturowe mogą skutecznie przyczynić się do ogólnego dobra całej rodziny ludzkiej, zwłaszcza do umocnienia pokoju i bezpieczeństwa w Europie” i że „Polska ma pełne prawo, aby uczestniczyć w ogólnym procesie postępu i rozwoju świata, zwłaszcza Europy”.
Proszę pana senatora o odczytanie krótkiej modlitwy.” [po czym modlitwę poprowadził Czesław Ryszka].
v
Jak łatwo zauważyć, to nie przypadkowo wybrano dzień 01 i 02 kwietnia 2008 r. na wyrażenie zgody ratyfikacji Traktatu z Lizbony. Ostatecznie 02.04.2008 r. dokonała się agonia Polski. Z wielką pompą uroczystość pogrzebową Polski zorganizowano rok później 10.10.2009 r. z udziałem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego [zginął 10.04.2010 r. w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem].
Więcej w publikacji :
Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną!
v
Czy można mieć jeszcze jakieś złudzenia w stosunku do wszystkich tych, którzy konsekwentnie, krok po kroku doprowadzili do likwidacji Polski?
Kim trzeba być, aby nie widzieć tego co robił PiS [w tym obaj bracia Kaczyńscy] z Polską wraz ze swymi kamratami z innych partii,  i aby popierać w wyborach to całe towarzystwo – w tym PiS z Jarosławem Kaczyńskim?
Ślepym, głuchym, zakochanym, zaczadzonym, beztroskim, a może zdrajcą?
v
Boguchwała, A.D. 16 grudnia 2010 r. – mgr inż. Józef Bizoń
___
Ps.
To każdy Polak chcący rozumieć polską rzeczywistość powinien znać!
v
Dla ułatwienia rozumienia tego artykułu wcześniej należy przeczytać:
Polski trójkąt bermudzki: PO-PiS-SLD CZĘŚĆ I – NARODZINY
v
W ramach lepszego jeszcze zrozumienia otaczającej cię w Polsce rzeczywistości zapoznaj się z materiałami dostępnymi ze  strony:
Opracowania_MATRIX_UE_2002
https://jozefbizon.wordpress.com/opracowania-matrix-ue-2002/
Tam do samodzielnego pobrania są materiały ukazujące mechanizmy władzy kolonialnej nad Polską:
v
I.  OPRACOWANIA 2002 – autor Józef Bizoń [ boguchwala@go2.pl ] – Zbudowane mechanizmy władzy kolonialnej nad Polską [wraz z ich schematami w kolorze].
Mechanizmy władzy kolonialnej nad PolskąPDF
Samorządy terytorialne na usługach UE cz. 1
PDF
Samorządy terytorialne na usługach UE cz. 2
PDF
Województwo podkarpackie a UE
– PDF – jako konkretny przykład; w pozostałych województwach są tylko mutanty tego samego
Sprzedali Polskę i Polaków Unii Europejskiej – DOC
v
II.  Akty prawne i dokumenty do opracowań 2002 r.
Zdradziecki „Układ europejski z 16.12.1991 r.
– akt prawny PDF
Obwieszczenie koncepcji przestrzennego zagospodarowania Polski
– akt prawny PDF
Obwieszczenie koncepcji przestrzennego zagospodarowania Polski. – wersja DOC – przydatna do analiz
Rozpracowanie duchowieństwa parafialnego [ ISP ]PDF
Program ogłupiania społeczeństwa [PIS] UKIE
PDF
_____________
Odwołania w tekście do innych artykułów opublikowanych przez Józefa Bizonia:
v
Polski trójkąt bermudzki: PO-PiS-SLD CZĘŚĆ I – NARODZINY
https://jozefbizon.wordpress.com/2011/06/20/polski-trojkat-bermudzki-po-pis-sld-czesc-i-%E2%80%93-narodziny/
v
Tabu – o tym nie wolno mówić, pisać! Zdrada – po trzykroć zdrada???
https://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/11/tabu-%E2%80%93-o-tym-nie-wolno-mowic-pisac/
v
Wybory przez pryzmat „Nocnej zmiany – czy nocnej zdrady?”.
https://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/10/wybory-przez-pryzmat-%E2%80%9Enocnej-zmiany-%E2%80%93-czy-nocnej-zdrady%E2%80%9D/
v
Jan Olszewski i Układ Europejski z 16.12.1991 r.
https://jozefbizon.wordpress.com/2011/06/21/jan-olszewski-i-uklad-europejski-z-16-12-1991-r/
v
Kandydaci na Prezydenta RP a Układ Europejski – lekcja 3
https://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/07/kandydaci-na-prezydenta-rp-a-uklad-europejski-%E2%80%93-lekcja-3/
v
Sprzedali Polskę i Polaków Unii Europejskiej AW$LD – lekcja 5
https://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/07/sprzedali-polske-i-polakow-unii-europejskiej-awld-%E2%80%93-lekcja-5/
v
Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną!
https://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/08/nie-bedziesz-mial-cudzych-bogow-przede-mna/
_________________________
Przeniesiono i uaktualniono z:
http://www.propolonia.pl/blog-read.php?bid=142&pid=2937
_________________________
11.08.2011

Informacje o Józef Bizoń

jb.boguchwala@gmail.com
Ten wpis został opublikowany w kategorii George Soros - PiS i inni kamraci, Józef Bizoń, Mechanizmy władzy nad Polską, Radio Maryja i polityka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.