Św. TOMASZ Z AKWINU – SUMA TEOLOGICZNA – przekład na język polski w PDF

Znak PDF_St 0_77x0_77 Św. TOMASZ Z AKWINU – SUMA TEOLOGICZNA
w przekładzie na język polski
NAKŁADEM KATOLICKIEGO OŚRODKA WYDAWNICZEGO „VERITAS”
4-8, PRAED MEWS, LONDON, W.2.

KLIKNIJ w tytuł lub znak PDF – pobranie artykułu w zautomatyzowanym PDF. Nieporównywalnie lepsza czytelność artykułu, wszystkie linki, zakładki, aktywne, łatwe poruszanie się po całości artykułu – z przyjemnością się z niego korzysta.

 WYKAZ tomów do pobrania (PDF) wraz z adresami URL – dalej.

O SUMIE TEOLOGICZNEJ oraz o JEJ przekładzie na język polski – fragmenty.
———————————————————————————————————————–

Błogosławieństwo Papieża Jana XXIII dla polskiego wydania Sumy (w tomie 1)

ST_T1_SW_Tomasz_11_Jan_XXIII_WC_BLOGOS 500w bl

Papież Jan XXIII (w tomie 1 i dalsze)

„Jak najgoręcej pragniemy, by z każdym dniem wzrastała liczba ludzi czerpiących z dzieł Tomasza z Akwinu oświatę i naukę; dotyczy to nie tylko księży i ludzi wielkiej nauki … Wielce też sobie życzymy, by ze względu na potrzeby Chrześcijaństwa coraz więcej wydobywano skarbów z jego wskazań. Trzeba więc jego pisma tłumaczyć i wydawać w jak największej ilości języków … ” „Papież Jan XXIII, 16 września 1960 (AAS.25.X.1960)”

———————————————————————

Papież Paweł VI – Początkowy i końcowy fragment (w tomie 1)

ST_T1_SW_Tomasz_12_PAWEL_VI_LIST_1_F1 600w bl

………………………………………………..

ST_T1_SW_Tomasz_27_PAWEL_VI_LIST_18_F2 600w bl

.
PRYMAS POLSKI –  Stefan Kardynał Wyszyński – Z okazji dziesięciolecia pracy wydawniczej
SUMY TEOLOGICZNEJ w języku polskim(w tomie 14)

„W roku bieżącym, 1972, upływa dziesięć lat od ukazania się pierwszego tomu polskiego przekładu Sumy Teologicznej św. Tomasza.

Całość wydawnictwa ma objąć 32 tomy, które ukazują się stopniowo, zazwyczaj po dwa tomy na rok. Każdy tom zawiera tłumaczenie traktatu Sumy wraz z objaśnieniami. Ukazują się one zależnie od przygotowania poszczególnych traktatów do druku. Z chwilą, kiedy wszystkie projektowane tomy się ukażą, stworzą całość, jak w dziele św. Tomasza.

Inicjatorem tego wielkiego zamierzenia jest ks. prałat dr Stanisław Bełch. On to przełożył traktat pt. „Męstwo” i wydał jako pierwszy tom w 1962 r.; potem przyszły dwa tomy o „Umiarkowaniu” i „Roztropności”. Ks. Prałat prowadzi dzieło dalej przy pomocy oddanych tej sprawie współpracowników z budującą wytrwałością i cierpliwością.

Do chwili obecnej wydanie objęło następujące traktaty: Męstwo, Tajemnica Wcielenia Słowa Bożego, Umiarkowanie, Cel Ostateczny, czyli szczęście oraz uczynki ludzkie, Roztropność, Bóg-Człowiek Syn Maryi, Sprawności, Wady i grzechy, Wiara i nadzieja, Miłość, uczucia, Droga Zbawiciela, Sakrament Pokuty, Sprawiedliwość, Religijność, Cnoty społeczne. Razem więc ukazało się 16 tomów. W 1973 roku ukaże się tom o Łasce. W ten sposób połowa dzieła (17 tomów na 35) dobiegnie końca.

W tłumaczeniu i sporządzaniu objaśnień, współdziałają z księdzem Bełchem, następujące osoby: ks. Stanisław Piotrowicz, O. Feliks Bednarski O. P., O. Pius Bełch O.P., ks. Andrzej Głażewski, ks. dr Bardan, O. Romuald Kostecki O.P.

Stroną drukarską i wydawniczą zajął się Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas” w Londynie; opracowywał on stronę graficzną, drukował wszystkie tomy, a następnie je rozprowadzał. Przedsięwzięcie wydawnicze tego rodzaju jest godne szczególnego uznania, gdyż nie jest ono obliczone na zysk; wprost przeciwnie, pociąga ono za sobą znaczny nakład kosztów, na których zwrot Wydawca pracujący w trudnych warunkach nie zawsze może liczyć.

W istocie rzeczy wydawanie tak poważnego i zasadniczego dzieła, jakim jest Suma Teologiczna św. Tomasza, nie byłoby możliwe bez szlachetnej pomocy różnych ofiarodawców. Oby Opatrzność Boża natchnęła wielkodusznych Przyjaciół tego dzieła do dalszej skuteczne j pomocy Wydawnictwu.

Pragnę wyrazić nadzieję, że ten długotrwały wysiłek wydawniczy znajdzie pełne zrozumienie wśród Duchowieństwa i świeckich katolików. W szczególności byłoby rzeczą ze wszech miar wskazaną, by Seminarzyści w Polsce mogli przy pomocy polskiego przekładu Sumy Teologicznej łatwiej zaznajomić się z myślą i metodą św. Tomasza z Akwinu.

Praktycznym wyrazem zrozumienia doniosłości polskiego przekładu Sumy byłaby przedpłata na poszczególne tomy, w miarę zapowiedzi o ich ukazywaniu się. Rozszerzenie koła subskrybentów zapewniłoby Wydawnictwu mocniejszą podstawę finansową, a tym samym możność szybszego doprowadzenia rozpoczętego dzieła do końca.

Zarówno inicjator Wydawnictwa, ks. prałat Stanisław Bełch, jak i tłumacze, wielkoduszni przyjaciele i wydawca Veritas, przyczyniając się każdy w swoim zakresie do wydania Sumy Teologicznej w języku polskim, dobrze zasłużyli się Kościołowi, a zwłaszcza pracy naukowej i wychowawczej, w szeregach młodych przyjaciół teologii tomistycznej.

Uważam sobie za obowiązek złożyć słowa uznania i podzięki, które łączę z błogosławieństwem prymasowskim.       Stefan Kardynał Wyszyński

——————————————————————–

Karol Kardynał Wojtyła Arcybiskup Metropolita Krakowski(w tomie 18)

„Korzystam ze sposobności, aby wyrazić moją radość z tego, że Suma wielkiego Tomasza z Akwinu ukazuje się w języku polskim. Dokonuje się to stopniowo, jasno jednakże widać, że u kresu zamierzeń stoi całe to gigantyczne dzieło w przekładzie na język ojczysty. Wielokrotnie i od dawna myślano o tym i mówiono. Brak polskiego tłumaczenia Sumy św. Tomasza odczuwaliśmy jako poważny uszczerbek w rodzimej kulturze, a zwłaszcza w kulturze katolickiej. Odczuwali to zwłaszcza ci wszyscy, którzy – wprowadzeni w myśl Akwinaty – słusznie dostrzegali w niej nie tylko szczytowy wykwit geniuszu teologicznego w XIII w., ale także i trwałą podstawę kształtowania świadomego katolicyzmu.

 

I dlatego też trzeba serdecznie pogratulować środowisku londyńskiego Veritasu tej śmiałej inicjatywy. W czasie, gdy na ojczystym gruncie ukazują się w sposób planowy tłumaczenia wielu klasyków filozofii, ten przekład św. Tomasza jest czymś komplementarnym a równocześnie niezbędnym. Fakt, że dokonuje on się poza Polską, wśród Emigracji, skłania nas do szczególnej wdzięczności dla ludzi, którzy tak doskonale wczuli się w potrzeby naszych czasów i tak trafnie pojęli zadania służby polskiej kulturze katolickiej. Nie po raz pierwszy zresztą w historii środowisko emigracyjne daje dowód głębokiego zrozumienia tych zadań, w czym wyraża się wspólnota i zjednoczenie z duchowym życiem całego narodu.

W sposób szczególny pragnę te myśli skierować w stronę o. prof. dra Feliksa Bednarskiego jako jednego z inicjatorów całego dzieła, a w tym wypadku jako tłumacza Tomaszowego traktatu o sprawiedliwości. Czynię to tym chętniej, że z o. profesorem łączy mnie bliskość zainteresowań etycznych oraz przez kilka lat wspólny warsztat pracy na katedrze katolickiego Uniwersytetu w Lublinie. Stamtąd właśnie przełożeni zakonni odwołali o. Feliksa w r. 1956 do rzymskiego Angelicum, co także pozwoliło mu przyłożyć rękę do tłumaczenia Tomaszowej Sumy. Dzieło to podejmuje o. Bednarski we fragmentach bardzo bliskich swoim zainteresowaniom, a równocześnie bardzo istotnych i ważnych. Zagadnienie sprawiedliwości bowiem posiada swe centralne znaczenie dla etyki nie tylko ze względu na Tomaszową koncepcję cnoty w ogóle, na koncepcję cnót kardynalnych oraz wzajemnego pomiędzy nimi związku, nie tylko ze względu na szczególne bogactwo analogii, w których ta centralna cnota bywa realizowana jakby częściowo (stąd nauka o „partes virtutis”) – ale także ze względu na swoją niewyczerpaną żywotność i aktualność. Zagadnienie sprawiedliwości wciąż jest otwarte na różnorodną problematykę życia ludzkiego w różnych układach międzyosobowych i społecznych. I dlatego też ukazanie klasycznych ram tej podstawowej cnoty wedle myśli Doktora Anielskiego może na nowo przyczynić się do porządkowania tego bogactwa moralnej rzeczywistości, jakie niesie z sobą życie.

Tłumaczenie zaś nie tylko jest powtórzeniem myśli już ustalonej i ugruntowanej, ale jest zawsze także jakimś jej ukazaniem na nowo.

I dlatego też – w imieniu nie tylko własnym – wyrażam szczególną wdzięczność dla Tłumaczy oraz dla wszystkich Współtwórców polskiego przekładu Sumy, prosząc Ich, aby nie zrażali się trudnościami, ale całe dzieło doprowadzili do końca. I proszę Boga, aby Im błogosławił.

t Karol Kardynał Wojtyła

Arcybiskup Metropolita Krakowski”

Papież Jan Pawła II (w tom 34)

Należy prowadzić wykłady z teologii dogmatycznej zawsze w oparciu o słowo Boże pisane łącznie z świętą Tradycją, dzięki którym alumni, zwłaszcza mając za mistrza św. Tomasza, mają się nauczyć głębiej wnikać w tajemnicę zbawienia; także wykłady z teologii moralnej”.

(Kodeks Prawa Kanonicznego, ogłoszony powagą Papieża Jana Pawła II, 25 stycznia 1983 r., Kan. 252 § 3.)

Więcej wypowiedzi o SUMIE TEOLOGICZNEJ (w postaci skanów stron) zamieszczona jest po wykazie tomów SUMY TEOLOGICZNEJ.

————————————————-++++++++++++————————————————

Wykaz tomów do pobrania w PDF z krótkim opisem ich zawartości.

TOM_1:  O BOGU – Część 1
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2013/07/suma_teologiczna_sw_tomasz_t1_o_bogu.pdf
Słowo do polskiego wydania – ks. Stanisław Bełch;
Błogosławieństwo Papieża Jana :XXIII dla polskiego wydania Sumy
;
List Ojca św. Pawła VI z okazji 700-lecia śmierci św. Tomasza z Akwinu
;
Przedmowa; Traktat: O BOGU (1, 1-12); Odnośniki do tekstu (wykaz źródeł); Objaśnienia tłumacza; Skorowidz rzeczowy i nazwisk; Spis rzeczy tomu1.
TOM_2:  O BOGU – Cześć 2
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2013/07/suma_teologiczna_sw_tomasz_t2_o_bogu.pdf
Traktat O BOGU ( l, 13-26); Odnośniki do tekstu (wykaz źródeł); Objaśnienia tłumacza; Skorowidz rzeczowy i nazwisk; Spis rzeczy tomu 2.
TOM_3:  O TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ – Część 3 O BOGU
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2013/07/suma_teologiczna_sw_tomasz_t3_o_trojcy_przenajswietszej.pdf
Traktat O TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ (1. 27-43); Odnośniki do tekstu (wykaz źródeł); Objaśnienia tłumacza; Słownik łacińsko-polski (słownictwo trynitarne); Skorowidz nazw i rzeczy tomu 3; Spis rzeczy.
TOM_4:  BÓG STWÓRCA, ANIOŁOWIE
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2013/07/suma_teologiczna_sw_tomasz_t4_bgog_stworca_aniolowie.pdf
Traktat O BOGU STWÓRCY (1. 44 – 49); Odnośniki do tekstu (wykaz źródeł); Objaśnienia tłumacza; Skorowidz nazw i rzeczy; Traktat O ANIOŁACH (cz. 1) (1. 50 – 58); Odnośniki do tekstu (wykaz źródeł); Objaśnienia tłumacza; Skorowidz rzeczy i nazwisk; Spis rzeczy tomu czwartego.
TOM_5:  ANIOŁOWIE – Część 2, ŚWIAT WIDZIALNY
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2013/07/suma_teologiczna_sw_tomasz_t5_aniolowie_swiat_widzialny.pdf
Traktat O ANIOŁACH (cz. 2) (1. 59-«4); Odnośniki do tekstu (wykaz źródeł); Objaśnienia tłumacza; Skorowidz nazw i rzeczy; Traktat ŚWIAT WIDZIAJUSTY (1. 65-74); Odnośniki do tekstu (wykaz źródeł); Objaśnienia tłumacza; Dodatek I: Biblijny opis stworzenia świata; Dodatek II: Nowoczesna interpretacja sześciu dni stworzenia – ks. Józef Bełch; Dodatek III: Wprowadzenie do Kosmografii św. Tomasza – o. Hieronim Ostrowski OP; Trzy Modele wszechświata: Biblijny, Arystotelesa, Ptolemeusza; Skorowidz nazw i rzeczy; Spis rzeczy tomu piątego; Spis tomów Sumy.
TOM_6:  CZŁOWIEK – Część 1
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2013/07/suma_teologiczna_sw_tomasz_t6_czlowiek.pdf
Błogosławieństwo Jana Pawła II dla Katolickiego Ośrodka Wydawniczego Veritas;
Błogosławieństwo Jana Pawła II dla wydawnictwa Sumy, subskrybentów i czytelników;
Od wydawnictwa; Słownik polsko-łacinski najważniejszych wyrazów do temu 6 i 7; Traktat: O CZŁOWIEKU, cz. L (1, 78-84); Odnośniki do tekstu (wykaz źródeł); Objaśnienia tłumacza; Słowniczek łacińsko-polski; Spis rzeczy tomu szóstego.
TOM_7:  CZŁOWIEK – Część 2
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2013/07/suma_teologiczna_sw_tomasz_t7_czlowiek.pdf
Nasz Jubileusz – ks. Stanisław Bełch; Traktat: O CZŁOWIEKU, cz. II (1. 85-102); Od tłumacza; Odnośniki do tekstu; Skorowidz nazw l rzeczy do t. 6 i 7; Spis rzeczy tomu siódmego.
TOM_8:  RZĄDY BOŻE
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2013/07/suma_teologiczna_sw_tomasz_t8_rzady_boze.pdf
Od wydawnictwa; Traktat: O RZĄDACH BOŻYCH (1. 103-119); Odnośniki do tekstu; Objaśnienia tłumacza; Skorowidz; nazw i rzeczy; Spis treści tomu 8.
TOM_9:  CEL OSTATECZNY CZYLI SZCZĘŚCIE ORAZ UCZYNKI LUDZKIE
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2013/07/suma_teologiczna_sw_tomasz_t9_cel_ostateczny_czyli_szczescie_oraz_uczynki_ludzkie.pdf
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PAPIESKIE DLA POLSKIEGO WYDANIA SUMY TEOLOGICZNEJ – Przekład polski Błogosławieństwa Papieskiego;
CEL OSTATECZNY CZYLI SZCZĘŚCIE ORAZ UCZYNKI LUDZKIE; Przedmowa tłumacza; Schemat podziału etyki tomistycznej; Traktat o CELU OSTATECZNYM CZYLI O SZCZĘŚCIU; Wstęp; OBJAŚNIENIA TEKSTU; ODNOŚNIKI DO TRAKTATU O SZCZĘŚCIU; Traktat o UCZYNKACH LUDZKICH; ODNOŚNIKI DO TRAKTATU O UCZYNKACH; OBJAŚNIENIA TEKSTU; WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OBJAŚNIONYCH TERMINÓW ŚW. TOMASZA W TRAKTATACH; O SZCZĘŚCIU I UCZYNKACH; WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE.
TOM_10:  UCZUCIA
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2013/07/suma_teologiczna_sw_tomasz_t10_uczucia.pdf
Przedmowa w sprawie terminologii dr Jan Bardan, prof. o. Wojciech Feliks Bednarski, O.P.; Traktat: UCZUCIA (1-2, quo 22-48); Odnośniki do tekstu; Objaśnienia; Spis terminów objaśnionych; Bibliografia pomocnicza; Spis rzeczy.
TOM_11:  O SPRAWNOŚCIACH
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2013/07/suma_teologiczna_sw_tomasz_t11_o_sprawnosciach.pdf
Przedmowa tłumacza; Tabela: Podział sprawności; Traktat: O SPRAWNOSCIACH (1-2, quo 49 -70); Odnośniki; Objaśnienia; Wykaz ważniejszych objaśnionych terminów; Wskazówki bibliograficzne; Spis zagadnień i artykułów (Spis rzeczy).
TOM_12:  O WADACH I GRZECHACH
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2013/07/suma_teologiczna_sw_tomasz_t12_o_wadach_i_grzechach.pdf
Przedmowa tłumacza; Traktat: O WADACH I GRZECHACH (l-2, g. 71-89); Odnośniki; Objaśnienia; Spis wyrazów objaśnionych; Wskazówki bibliograficzne; Spis zagadnień i artykułów (Spis rzeczy).
TOM_13:  PRAWO
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2013/07/suma_teologiczna_sw_tomasz_t13_prawo.pdf
Od tłumacza; PRAWO (1-2. 90-105); Noty biograficzne oraz objaśnienie skrótów w odnośnikach, objaśnieniach i skorowidzu; Odnośniki do tekstu; Objaśnienia tłumacza; Skorowidz nazw i rzeczy; Słowniczek terminów łacińsko-polskich; Spis rzeczy.
TOM_14:  NOWE PRAWO I ŁASKA
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2013/07/suma_teologiczna_sw_tomasz_t14_nowe_prawo_i_laska.pdf
Prymas Polski z okazji dziesięciolecia pracy wydawniczej „Sumy Teologicznej” w języku polskim; Przedmowa (Od tłumacza);Traktat: NOWE PRAWO (1-2; q.106-108); Traktat: ŁASKA (1-2; q. 109-114); Spis rzeczy
TOM_15:  WIARA I NADZIEJA
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2013/07/suma_teologiczna_sw_tomasz_t15_wiara_i_nadzieja.pdf
Traktat: WIARA (2.2, q. 1.16); Odnośniki do tekstu; Objaśnienia tłumacza; Skorowidz; Traktat: NADZIEJA (2.2, q. 17.22); Odnośniki do tekstu; Objaśnienia tłumacza; Skorowidz; Spis rzeczy; Zauważone błędy.
TOM_16:  MIŁOŚĆ
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2013/07/suma_teologiczna_sw_tomasz_t16_milosc.pdf
Od wydawcy; Traktat: MIŁOŚĆ (2-2, quo 23-46); Odnośniki do tekstu; 0bjaśnienia tłumacza; Skorowidz.
TOM_17:  ROZTROPNOŚĆ
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2013/07/suma_teologiczna_sw_tomasz_t17_roztyropnosc.pdf
Traktat ROZTROPNOŚĆ; Odnośniki do tekstu; Objaśnienia tłumacza; Alfabetyczny indeks rzeczy.
TOM_18:  SPRAWIEDLIWOŚĆ
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2013/07/suma_teologiczna_sw_tomasz_t18_sprawiedliwosc.pdf
SŁOWO WSTĘPNE J. E. Ks. Kard. Wojtyły;
Traktat: SPRAWIEDLIWOŚĆ
(2-2, quo 57-80); Odnośniki do tekstu; Objaśnienia tłumacza; Spis wyrazów objaśnionych; Spis rzeczy.
TOM_19:  RELIGIJNOŚĆ
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2013/07/suma_teologiczna_sw_tomasz_t19_religijnosc.pdf
Słowo wstępne; Przedmowa; Traktat: RELIGIJNOŚĆ; Odnośniki; Objaśnienie tekstu; Spis wyrazów objaśnionych.
TOM_20:  CNOTY SPOLECZNE POKREWNE SPRAWIEDLIWOŚCI
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2013/07/suma_teologiczna_sw_tomasz_t20_cnoty_spoleczne_pokrewne_sprawiedliwosci.pdf
Przedmowa Prymasa Polski; Przedmowa; Traktat: CNOTY SPOŁECZNE; Odnośniki do tekstu; Objaśnienia tłumacza; Spis objaśnionych wyrazów.
TOM_21:  MĘSTWO
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2013/07/suma_teologiczna_sw_tomasz_t21_mestwo.pdf
Uwagi wstępne; Traktat: O MĘSTWIE; Odnośniki do tekstu; Objaśnienia tekstu.
TOM_22:  UMIARKOWANIE
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2013/07/suma_teologiczna_sw_tomasz_t22_umiarkowanie.pdf
Traktat: UMIARKOWANIE; Odnośniki do tekstu; Objaśnienia tłumacza
TOM_23:  HARYZMATY – SZCZEGÓLNE DARY I POWOŁANIA W KOŚCIELE
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2013/07/suma_teologiczna_sw_tomasz_t23_charyzmaty.pdf
Część I. CHARYZMATY (z 171-178); Odnośniki do tekstu; Objaśnienia tłumacza; Skorowidz nazw i rzeczy.
Część II. ŻYCIE CZYNNE I KONTEMPLATYWNE (z. 179-182); Odnośniki do tekstu; Objaśnienia tłumacza; Skorowidz nazw i rzeczy.
Część III. URZĘDY I STANY W SPOŁECZNOŚCI KOŚCIOŁA (z. 183-189); Odnośniki do tekstu; Objaśnienia tłumacza; Skorowidz nazw i rzeczy
TOM_24:  TAJEMNICA WCIELENIA SŁOWA BOŻEGO
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2013/07/suma_teologiczna_sw_tomasz_t24_tajemnica_wcielenia_slowa_bozego.pdf
Prolog; Traktat: TAJEMNICA WCIELENIA SŁOWA BOŻEGO; Odnośniki do tekstu; Objaśnienia tłumacza.
TOM_25:  BÓG – CZŁOWIEK SYN MARYI
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2013/07/suma_teologiczna_sw_tomasz_t25_bog_czlowiek_syn_maryi.pdf
Traktat: BÓG-CZŁOWIEK, SYN MARYI 3. q. 16-37; Odnośniki; Objaśnienia tłumacza.
TOM_26:  DROGA ZBAWIENIA
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2013/07/suma_teologiczna_sw_tomasz_t26_droga_zbawienia.pdf
Traktat: DROGA ZBAWICIELA (3, quo 38-59); Odnośniki do tekstu; Objaśnienia tłumacza.
TOM_27:  SAKRAMENTY W OGÓLE – CHRZEST, BIERZMOW ANIE
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2013/07/suma_teologiczna_sw_tomasz_t27_sakramenty_w_ogole_chrzest_bierzmowanie.pdf
Od tłumacza; Traktat SAKRAMENTY W OGÓLE (3. 60-66); Traktat CHRZEST (3.67-71); Traktat BIERZMOWANIE (3. 72); Wykaz i objaśnienie skrótów używanych przez tłumacza w odnośnikach, objaśnieniach i w skorowidzu; Odnośniki do tekstu; Objaśnienia tłumacza; Skorowidz nazw i rzeczy.
TOM_28:  EUCHARYSTIA
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2013/07/suma_teologiczna_sw_tomasz_t28_eucharystia.pdf
Przedmowa; Traktat: EUCHARYSTIA (3; Q 73-84); Odnośniki do tekstu (wykaz źródeł); Literatura; Objaśnienia skrótów; Objaśnienia tłumacza.
TOM_29:  SAKRAMENT POKUTY
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2013/07/suma_teologiczna_sw_tomasz_t29_sakrament_pokuty.pdf
Traktat: SAKRAMENT POKUTY (3, quo 84-90); Odnośniki; Objaśnienia tłumacza.
TOM_30:  SAKRAMENT POKUTY II
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2013/07/suma_teologiczna_sw_tomasz_t30_sakrament_pokuty_ii.pdf
Przedmowa tłumacza; SAKRAMENT POKUTY (Suppl. 1-28); Odnośniki do tekstu; Jan Paweł II o pokucie; Objaśnienia tłumacza.
TOM_31:  SAKRAMENT CHORYCH, KAPŁAŃSTWO
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2013/07/suma_teologiczna_sw_tomasz_t31_sakramet_chorych_kaplanstwo.pdf
Wprowadzenie; Traktat SAKRAMENT OSTATNIEGO NAMASZCZENIA (Supl. 29 – 33); Odnośniki do tekstu; Objaśnienia tłumacza; Traktat SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA (Supl. 34‑40); Odnośniki do tekstu; Objaśnienia tłumacza.
TOM_32:  MAŁŻEŃSTWO
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2013/07/suma_teologiczna_sw_tomasz_t32_malzenstwo.pdf
Traktat: MAŁŻEŃSTWO; Odnośniki do tekstu; Objaśnienia Tłumacza.
TOM_33:  ZMARTWYCHWSTANIE CIAŁ
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2013/07/suma_teologiczna_sw_tomasz_t33_zmartwychwstanie_cial.pdf
Traktat: ZMARTWYCHWSTANIE CIAŁ (Suppl. z. 69-85); Odnośniki do tekstu; Objaśnienia tłumacza; Skorowidz nazwisk i rzeczy.
TOM_34:  RZECZY OSTATECZNE
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2013/07/suma_teologiczna_sw_tomasz_t34_rzeczy_ostateczne.pdf
Od Wydawnictwa; Od tłumacza; RZECZY OSTATECZNE (Suppl. 87-101); ADORO TE DEVOTE; Odnośniki do tekstu; Objaśnienia tłumacza; Skorowidz nazw i rzeczy.

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 Opublikowana tu SUMA TEOLOGICZNA została pobrana   z  http://katedra.uksw.edu.pl/ramka.htm

Tam też:
„1) wszystkie pliki na
www.katedra.uksw.edu.pl są legalne (posiadamy majątkowe prawa autorskie lub one wygasły). 2) zgadzamy się na ich dowolne utrwalenie, kopiowanie, powielanie, drukowanie i inne formy wprowadzania do obrotu, w szczególności rozsyłanie, przekazywanie, upowszechnianie we wszelki dowolny sposób, z zachowaniem informacji o autorstwie (osobiste prawo autorskie). 3) jakiekolwiek i przez kogokolwiek dokonywane próby ograniczenia pkt. 2) są bezprawne.Artur Andrzejuk”

——————————————————————————————————————

 Należy ten materiał upowszechniać chociażby tylko po to,
aby SUMA TEOLOGICZNA Św. Tomasza z Akwinu
zaistniała w świadomości jak największej ilości Polaków.
——————————————————————

O SUMIE TEOLOGICZNEJ oraz o JEJ przekładzie na język polski – skany stron.

IDŹ DO – KLIKNIJ poniżej w napis wybranej pozycji:

1.  Papież Jan XXIII – Błogosławieństwo

2.  Papież Jan XXIII

3.  Ks. Stanisław Bełch

4.  Papież Paweł VI

5.  Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński

6.  Kardynał Karol Wojtyła

7.  Tłumacz – przedmowa

8.  Papież Jan Paweł II – Kodeks Prawa Kanonicznego
.

[POWRÓT do WYKAZU SUMY]

[POWRÓT na początek artykułu]

Papież Jan XXIII – Błogosławieństwo

ST_T1_SW_Tomasz_11_Jan_XXIII_BLOGOS_1 600w bl

[POWRÓT do Papież Jan XXIII – Błogosławieństwo]

[POWRÓT do WYKAZU SUMY]

[POWRÓT na początek artykułu]

Papież Jan XXIII

 ST_T1_SW_Tomasz_1_ZN 600w bl

[POWRÓT do Papież Jan XXIII]

[POWRÓT do WYKAZU SUMY]

[POWRÓT na początek artykułu]

========

Ks. Stanisław Bełch

 ST_T1_SW_Tomasz_3_Belch_WSTEP_1 600w bl

ST_T1_SW_Tomasz_4_Belch_WSTEP_2 600w bl

ST_T1_SW_Tomasz_5_Belch_WSTEP_3 600w bl

ST_T1_SW_Tomasz_6_Belch_WSTEP_4 600w bl

ST_T1_SW_Tomasz_7_Belch_WSTEP_5 600w bl

ST_T1_SW_Tomasz_8_Belch_WSTEP_6 600w bl 

ST_T1_SW_Tomasz_9_Belch_WSTEP_7 600w bl

ST_T1_SW_Tomasz_10_Belch_WSTEP_8 600w bl

[POWRÓT do Ks. Stanisław Bełch]

[POWRÓT do WYKAZU SUMY]

[POWRÓT na początek artykułu]

========

Papież Paweł VI

 ST_T1_SW_Tomasz_12_PAWEL_VI_LIST_1 600w bl

Papież Paweł VI – Cd. 1

ST_T1_SW_Tomasz_13_PAWEL_VI_LIST_2 600w bl

Papież Paweł VI – Cd. 2

ST_T1_SW_Tomasz_14_PAWEL_VI_LIST_3 600w bl

Papież Paweł VI – Cd. 3

ST_T1_SW_Tomasz_15_PAWEL_VI_LIST_4 600w bl

Papież Paweł VI – Cd. 4

ST_T1_SW_Tomasz_16_PAWEL_VI_LIST_5 600w bl

Papież Paweł VI – Cd. 5

ST_T1_SW_Tomasz_17_PAWEL_VI_LIST_6 600w bl

Papież Paweł VI – Cd. 6

ST_T1_SW_Tomasz_18_PAWEL_VI_LIST_7 600w bl

Papież Paweł VI – Cd. 7

ST_T1_SW_Tomasz_19_PAWEL_VI_LIST_8 600w bl

Papież Paweł VI – Cd. 8

ST_T1_SW_Tomasz_20_PAWEL_VI_LIST_9 600w bl

Papież Paweł VI – Cd. 9

ST_T1_SW_Tomasz_21_PAWEL_VI_LIST_11 600w bl

Papież Paweł VI – Cd. 10

ST_T1_SW_Tomasz_22_PAWEL_VI_LIST_13 600w bl

Papież Paweł VI – Cd. 11

ST_T1_SW_Tomasz_23_PAWEL_VI_LIST_14 600w bl

Papież Paweł VI – Cd. 12

ST_T1_SW_Tomasz_24_PAWEL_VI_LIST_15 600w bl 

Papież Paweł VI – Cd. 13

ST_T1_SW_Tomasz_25_PAWEL_VI_LIST_16 600w bl 

Papież Paweł VI – Cd. 14

ST_T1_SW_Tomasz_26_PAWEL_VI_LIST_17 600w bl

Papież Paweł VI – Cd. 15

ST_T1_SW_Tomasz_27_PAWEL_VI_LIST_18 600w bl

[POWRÓT do Papież Paweł VI]

[POWRÓT do WYKAZU SUMY]

[POWRÓT na początek artykułu]

=========

Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński

 ST_T14_SW_Tomasz_2_WYSZYNSKI_1 600w bl

Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński – cd.

 ST_T14_SW_Tomasz_3_WYSZYNSKI_2 600w bl

[POWRÓT do Pryma Polski Kardynał Stefan Wyszyński]

[POWRÓT do WYKAZU SUMY]

[POWRÓT na początek artykułu]

========

ST_T18_SW_Tomasz_1 600w bl

Kardynał Karol Wojtyła

ST_T18_SW_Tomasz_3_WOJTYLA_1 600w bl

Kardynał Karol Wojtyła – cd.

ST_T18_SW_Tomasz_4_WOJTYLA_2 600w bl

[POWRÓT do Kardynał Karol Wojtyła]

[POWRÓT do WYKAZU SUMY]

[POWRÓT na początek artykułu]

========

Tłumacz – przedmowa

ST_T18_SW_Tomasz_5_PRZEDMOWA_1 600w bl

Tłumacz – przedmowa – cd.

ST_T18_SW_Tomasz_6_PRZEDMOWA_2 600w bl

 [POWRÓT do Tłumacz – przedmowa]

[POWRÓT do WYKAZU SUMY]

[POWRÓT na początek artykułu]

========

Papież Jan Paweł II – Kodeks Prawa Kanonicznego

 ST_T34_SW_Tomasz_1 600w bl

[POWRÓT do Papież Jan Paweł II – Kodeks Prawa Kanonicznego]

[POWRÓT do WYKAZU SUMY]

[POWRÓT na początek artykułu]

—————–

Przygotował w oparciu o podane źródło: Józef Bizoń.

Boguchwała, A.D. – 28 lipca 2013 r.

Informacje o Józef Bizoń

jb.boguchwala@gmail.com
Ten wpis został opublikowany w kategorii Józef Bizoń, Kościół Rzymsko-Katolicki. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.