Roman Kafel – Spotwarzona przeszłość – czyli o żydowskich zbrodniarzach wojennych

Roman Kafel – Spotwarzona przeszłość

Wśród ludności żydowskiej wystąpiło dość duże rozgoryczenie, że znajdujący się prawie w  każdym ruchu politycznym (za wyjątkiem katolickich – bardziej religijnych, niż politycznych) przedstawiciele mniejszości żydowskiej nie osiągnęli pozycji na miarę ich oczekiwań. Oczywiście wielu osiągnęło stanowiska najwyższe zarówno w  administracji, jak i  w polityce i  samorządach – nie wspomnę o  kulturze, ekonomii, bankowości czy przemyśle.
Co procentowo dawało Żydom ogromny udział w  życiu kraju – a  nawet było powodem protestów ze strony innych nacji, z  większością włącznie. Protestów odbieranych i  transmitowanych w  świat przez – już wtedy doskonale zorganizowane – Żydostwo, jako przejaw dzikiego polskiego antysemityzmu.
.
Dlaczego do tego doszło?
.
Wielu, ze strony żydowskiej jak i  polskiej, próbuje znaleźć wytłumaczenie takiego zachowania – z  mizernym skutkiem, prowadząc do dalszego zagmatwania i  wrogości.
Śmiem twierdzić, że było to wynikiem dość w  owym czasie mocno propagowanej idei stworzenia w  Europie Środkowej państwa buforowego, jako pewnego stabilizatora pokoju w  Europie, a  zarazem rozwiązującego ów zagmatwany problem narodowościowy, ze szczególnym uwzględnieniem zaspokojenia aspiracji państwotwórczych Żydów.
Dziś mało kto wie, że takie fakty miały miejsce, bo o  dziwo … są one najwyraźniej ukrywane przez historyków wielu zainteresowanych stron.
.
Pomysłodawcą był Włodzimierz Żabotyński, który pierwszy użył terminu Judeopolonia. On to występował do władz Rosji o  równouprawnienie narodów polskiego i  żydowskiego na terenie Kongresówki i  o przyznanie na tej bazie odpowiednich uprawnień samorządowych.
.
Prawie że jednocześnie, bo w  1914 roku w  Niemczech, Deutsches Komitee zur Befreiung der russischen Juden (Niemiecki Komitet Wyzwolenia Żydów Rosyjskich) wystąpił do władz Niemiec z  ostrzeżeniem przed odbudową państwa polskiego, wyraźnie natomiast sugerował utworzenie na terenach zagarniętych Rosji państwa buforowego. Państwo to zamieszkiwałoby 6 mln Żydów, 1,8 mln Niemców, 8 mln Polaków, 5-6 mln Ukraińców, 4 mln Białorusinów, 3,5 mln Litwinów i  Łotyszów z  Hohenzolernem jako królem. Armia dowodzona byłaby przez niemiecki korpus oficerski,  językiem urzędowym był niemiecki – w  praktyce jego dialekt, jakim jest jidysz.
.
Stolica
owego prawie trzydziestomilionowego państwa mieścić się miała Lublinie, w  którym kiedyś, za czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów, miał siedzibę żydowski sejm (Waad).
.
Nie był to czczy pomysł i  puste słowa. Gubernator Beseler reprezentujący władze niemieckie tworzył Polnishe Wehrmacht z  niemieckim korpusem oficerskim, a  tzw. Rada Regencyjna pucowała tron … komu??? Na pewno nie Polakowi …
Plany te pokrzyżowała klęska Niemiec.
Czym byłoby dla Polski, a  zwłaszcza dla Polaków urzeczywistnienie takowych planów – nie trzeba być jasnowidzem.”
.
Strona 19 – rzetelnie opracowanej książki w oparciu o podane w niej źródła.
Książka do pobrania w formacie PDF pod
https://jozefbizon.wordpress.com/roman-kafel/

Józef Bizoń

Informacje o Józef Bizoń

jb.boguchwala@gmail.com
Ten wpis został opublikowany w kategorii Roman Kafel. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.