Arcybiskup Viganò – Program COVID ma na celu zniszczenie suwerenności narodowej i boskiej misji Kościoła

Wersja w PDF pod
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2021/03/106-arcybiskup-vigano-program-covid-ma-na-celu-zniszczenie-suwerennosci-narodowej-i-boskiej-misji-kosciola.pdf

„Musimy działać w taki sposób, aby to, co wydarzyło się do tej pory, nie mogło osiągnąć swojego ostatecznego celu. Możemy i musimy potępiać kłamstwa i oszustwa, które codziennie proponują nam ci, którzy uważają nas za głupich niewolników. Myślą, że będą w stanie nas poddać bez żadnej reakcji z naszej strony. Jeśli istnieją prawa, które odbierają naturalne prawa obywateli, każdy musi odważnie protestować, domagając się od sędziów osądzenia i potępienia osób odpowiedzialnych za ten globalny zamach stanu.

Nie możemy pozwolić, aby przez straszydło pandemii stworzonej przez komitet narody zostały zniszczone przez wywołany kryzys gospodarczy i społeczny, ani by ludność podlegała ograniczeniom wolności z naruszeniem prawa i samego zdrowego rozsądku. Jeśli będziemy w stanie stać niewzruszenie i nie wycofać się przed tymi ogólnymi próbami dyktatury, głębokie państwo wycofa się w oczekiwaniu na bardziej sprzyjające czasy i będziemy mieli czas, aby zapobiec ustanowieniu tyranii. Ale jeśli odpuścimy, sprawimy, że ten piekielny plan stanie się nieodwracalny.” – Arcybiskup CM Viganò.  

Wywiad przeprowadzony przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Carlo Marii Viganò dla „Deutsche Wirtschaftsnachrichten” [1]

8 marca 2021 r. ( LifeSiteNews ) –  Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Ekscelencjo, jak osobiście przeżywasz kryzys związany z wirusem Corona?

Arcybiskup CM Viganò:  Mój wiek, mój status arcybiskupa i mój zwyczaj wycofania się z życia być może nie są reprezentatywne dla tego, co przechodzi większość ludzi; niemniej jednak od roku sam nie jestem w stanie podróżować, odwiedzać ludzi, którzy potrzebują słowa pocieszenia. W obliczu prawdziwej pandemii nie miałbym problemu z dobrowolnym przyjęciem decyzji władz cywilnych i kościelnych, ponieważ uznałbym ich chęć ochrony ludzi przed zarażeniem. Aby jednak doszło do pandemii, trzeba najpierw wyizolować wirusa; wymaga, aby wirus był poważny i nie można go było szybko wyleczyć; wymaga, aby ofiary wirusa stanowiły dużą część populacji. Zamiast tego wiemy, że SARS-CoV-2 nigdy nie został wyizolowany, a jedynie zsekwencjonowany[2] ; że można go z czasem wyleczyć, stosując dostępne metody leczenia, i że zamiast tego WHO i lokalni urzędnicy ds. zdrowia bojkotowali takie leczenie, narzucając absurdalne protokoły i eksperymentalne szczepionki; że liczba zmarłych w 2020 r. jest absolutnie zgodna z medianą liczby zmarłych z poprzednich lat[3] . Te dane są obecnie akceptowane przez społeczność naukową, mimo że media konspiracyjnie milczą na ich temat.

To, czego byliśmy świadkami, to plan, który wcale nie jest naukowy i powinien wzbudzić powszechne oburzenie. Wiemy, o dopuszczeniu osób zaangażowanych, że to pseudo-pandemia została zaplanowana na lata [4] , głównie poprzez osłabienie krajowych systemów opieki zdrowotnej i planów na wypadek pandemii [5] .My wiemy, że to bardzo specyficzny scenariusz został następnie, że została poczęta w celu udzielenie takiej samej odpowiedzi w każdym kraju i usprawnienie diagnozy, hospitalizacji, leczenia, a przede wszystkim środków powstrzymania i informacji przekazywanych obywatelom na poziomie globalnym. Istnieje dyrekcja, która nadal zarządza COVID-19 w jednym celu, jakim jest wymuszone ograniczenie wolności naturalnych, praw konstytucyjnych, swobody przedsiębiorczości i pracy. 

Problemem nie jest sam w sobie COVID, ale wykorzystanie tego, co się wydarzyło, aby dokonać  Wielkiego Resetu  ogłoszonego jakiś czas temu przez Światowe Forum Ekonomiczne [6]i że dzisiaj jest wdrażany punkt po punkcie, z zamiarem uczynienia zmian społecznych nieuniknionych, które w przeciwnym razie zostałyby odrzucone i potępione przez większość populacji. Ponieważ demokracja, której pochwały śpiewano tak długo, jak długo była kontrolowana przez media, nie pozwoliłaby na ten projekt socjotechniczny pożądany przez globalistyczną elitę, konieczne było zagrożenie pandemią – przedstawiane jako niszczycielskie przez mainstreamowe media. – aby przekonać światową ludność do poddania się zamknięciom i zamknięciom – czyli prawdziwemu aresztowi domowemu – odwołaniu zajęć, zawieszeniu lekcji, a nawet zakazie kultu; a wszystko to zostało osiągnięte przy współudziale wszystkich zaangażowanych, w szczególności przywódców politycznych, urzędników służby zdrowia, a nawet samej hierarchii kościelnej[7] .

Wynikające z tego szkody, które wciąż trwają, były ogromne i w wielu przypadkach nieodwracalne. Czuję niewyobrażalną udrękę, myśląc o niszczycielskich konsekwencjach sposobu, w jaki poradzono sobie z tą pandemią: zniszczone rodziny, dzieci i młodzież dotknięta równowagą psychofizyczną i pozbawiona prawa do socjalizacji, osoby starsze pozostawione na śmierć samotnie w opiece pielęgniarskiej domy, pacjenci z rakiem i poważnymi chorobami całkowicie zaniedbani, przedsiębiorcy zmuszeni do bankructwa, wiernym odmówiono sakramentów i możliwości uczęszczania na mszę … Ale to są skutki wojny, a nie zespołu grypy sezonowej, w czasie, ma 99,7% wskaźnik przeżycia u osób, na które nie wystąpił poprzedni stan. I znamienne, że w tym szalonym pędzie ku otchłani ignoruje się również podstawowe zasady zdrowego życia, aby osłabić nasz układ odpornościowy: jesteśmy zamknięci w domu, trzymani z dala od światła słonecznego i świeżości powietrza, abyśmy mogli biernie cierpieć z powodu medialnego terroryzmu telewizji.

Z jaką surowością zostaną osądzeni, którzy świadomie zabronili leczenia i przepisali rażąco błędne protokoły w celu uzyskania liczby zgonów, które legitymizowałyby alarmy społeczne i absurdalne środki powstrzymywania? Jaka kara czeka tych, którzy świadomie stworzyli warunki dla globalnego kryzysu gospodarczego i społecznego, aby zniszczyć małe i średnie przedsiębiorstwa i spowodować wzrost międzynarodowych korporacji; którzy zbojkotowali lub zakazali dostępnych lekarstw, aby faworyzować firmy farmaceutyczne; którzy przedstawili surowice genowe jako szczepionki, poddając populację eksperymentowi z wciąż nieznanymi wynikami i skutkami ubocznymi, które z pewnością są poważniejsze niż objawy COVID; kto opowiadał się za apokaliptyczną narracją w siedzibach parlamentu i redakcjach mediów? I najwyższe szczeble hierarchii katolickiej, które brały udział w tej groteskowej farsie: w jaki sposób usprawiedliwią się przed Bogiem, kiedy pojawią się w Jego obecności, aby zostać osądzeni?

Deutsche Wirtschaftsnachrichten : W liście, który wysłałeś do ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, wspomniał pan nie tylko o „głębokim państwie” – powszechnie używanym terminie – ale także o „głębokim kościele”. Czy możesz to wyjaśnić?

Arcybiskup CM Viganò:  Wyrażenie „głębokie państwo” bardzo dobrze oddaje ideę władzy równoległej, pozbawionej legitymacji, ale mimo to działającej w sprawach publicznych w celu realizacji partykularnych interesów. Państwo głębokie sprzyja przewadze elity przeciwko dobru wspólnemu, które państwo ma obowiązek promować. W ten sam sposób nie możemy nie zauważyć, że w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci podobna władza utrwaliła się w sferze kościelnej, którą nazwałem Kościołem głębokim, który stawia dążenie do własnych interesów wbrew celom Kościoła. Sam Chrystus, przede wszystkim  salus animarum .

Tak więc, tak jak w sprawach publicznych istnieją ukryte uprawnienia, które kierują decyzjami rządów i podążają za globalistyczną agendą, tak w Kościele katolickim istnieje bardzo potężne lobby, które uzurpuje sobie władzę Hierarchii w tych samych celach. W istocie zarówno państwo, jak i Kościół są okupowane przez nielegalną władzę, której ostatecznym celem jest zniszczenie i ustanowienie Nowego Porządku Świata. I nie mówimy o teoriach spiskowych czy fantazjach politycznych: dowodzi tego to, co dzieje się na naszych oczach, do tego stopnia, że ​​Sekretarz Generalny ONZ niedawno potwierdził, że wirus był używany do tłumienia sprzeciwu.

Deutsche Wirtschaftsnachrichten : W jakim stopniu głębokie państwo i głęboki kościół pokrywają się, przynajmniej w świecie zachodnim?

Arcybiskup CM Viganò: Nakładanie się głębokiego państwa i głębokiego kościoła odbywa się na kilku frontach. Pierwsza jest niewątpliwie na poziomie ideologicznym: rewolucyjna, antykatolicka i zasadniczo masońska matryca myśli globalistycznej jest taka sama i to nie tylko od 2013 roku. Sobór Watykański II i narodziny tzw. Ruchu Studenckiego: doktrynalny i liturgiczny „ aggiornamento ” stanowił siłę napędową dla nowych pokoleń, która miała bezpośrednie reperkusje w sferze społecznej i politycznej.

Drugi front leży w wewnętrznej dynamice głębokiego stanu i głębokiego kościoła: obaj zaliczają się do swoich członków ludzi, którzy są zboczeni nie tylko intelektualnie i duchowo, ale także moralnie. Skandale seksualne i finansowe, które dotknęły bardzo wysokich członków zarówno polityków, jak i instytucji, a także hierarchii katolickiej, pokazują, że korupcja i występek są z jednej strony elementem, który ich łączy, z drugiej strony skutecznym środkiem odstraszającym z racji. powszechnego szantażu, któremu wszyscy są poddawani. Perwersje znanych polityków i prałatów zmuszają ich do przestrzegania agendy globalizmu, nawet jeśli ich współpraca wydaje się nierozsądna, lekkomyślna lub sprzeczna z interesami obywateli i wiernych. Dlatego są władcy, którzy z rozkazu elity niszczą gospodarkę i tkankę społeczną swojego narodu; dlatego w spektakularny sposób są kardynałowie i biskupi, którzy propagują teorię płci i fałszywy ekumenizm, wywołując w ten sposób zgorszenie katolików: obaj realizują interesy swojego pana, zdradzając swoją misję służby narodowi lub Kościołowi.

Z drugiej strony, plan ustanowienia Nowego Porządku Świata nie może nie dać sobie uniwersalnej religii inspiracji masońskiej, na czele której musi stać przywódca religijny ekumeniczny, pauperistyczny, ekologiczny i postępowy. Kto byłby bardziej odpowiedni do tej roli niż Bergoglio do tej roli, otrzymując aplauz elity i głupi entuzjazm mas indoktrynowanych w bałwochwalczy kult  pachamamy ?

Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Jakie istnieją na to dowody lub wskazania?

Arcybiskup CM Viganò:  Myślę, że najwyraźniejsza demonstracja miała miejsce właśnie w związku z pandemią. Pokłon najwyższych szczebli Hierarchii przed szalonym zarządzaniem kryzysem COVID – stanem wyjątkowym, sztucznie sprowokowanym i bezwstydnie wzmacnianym przez media na całym świecie – doszło do zakazu celebracji liturgicznych jeszcze zanim władze cywilne o to poprosiły; zakaz udzielania sakramentów nawet umierającym; do ratyfikowania narracji głównego nurtu za pomocą surrealistycznych ceremonii, powtarzania do  znudzenia  całego leksykonu nowomowy: odporność, inkluzywność, „nic nie będzie takie, jak było wcześniej”, nowy renesans, Build Back Better i tak dalej; do promowania jako „moralnego obowiązku” surowicy genetycznej wyprodukowanej z materiału płodowego pochodzącego z aborcji[8] , który jest nadal w fazie eksperymentów i którego długoterminowe skutki nie są znane. I nie tylko to: wraz z „Radą na rzecz Kapitalizmu Włączającego”, promowaną przez globalistycznych liderów – wśród których wyróżnia się Lady Lynn Forester de Rothschild [9] – z udziałem Watykanu, dokonano oficjalnej ratyfikacji Wielkiego Resetowania przez świat. Forum Ekonomiczne, w tym dochód powszechny i ​​transformacja ekologiczna. W Santa Marta zaczynają też mówić o transhumanizmie, uparcie ignorując antychrystyczny charakter tej ideologii, by okazać się służalczym dyktaturze zorientowanej myśli. Wszystko to jest przerażające i można się zastanawiać, jak długo Pan będzie tolerował taką zniewagę ze strony swoich sług.

Z drugiej strony obsesyjne upieranie się w ekologizm maltuzjański doprowadziło do powołania do Papieskiej Akademii Życia notorycznie antykatolickich osób, zwolenników spadku demograficznego poprzez sterylizację, aborcję i eutanazję. Wszyscy oni, pod kierunkiem prałata o sprawdzonej wierności bergogliańskiej, całkowicie zniweczyli cele Akademii założonej przez Jana Pawła II, zapewniając dominującej ideologii autorytatywne i prestiżowe poparcie, jak ten, który nawet uzurpuje ją sobie. sprawuje władzę w Kościele katolickim. Nic dziwnego, że profesor Walter Ricciardi, jeden z tak zwanych „ekspertów”, który opowiadał się za zamknięciem we Włoszech i użyciem masek do samego końca, wobec braku jakichkolwiek naukowych dowodów ich skuteczności i wbrew zaleceniom WHO, został niedawno dodany jako członek Akademii. Wczoraj dotarła wiadomość, że mediatora chińskich kontraktów na dostawy na wypadek COVID we Włoszech Mario Benotti polecił kardynał Pietro Parolin.[10] , który na podstawie przechwytywania informacji przez wymiar sprawiedliwości wydaje się również interweniować w innych sprawach w stosunku do Alessandro Profumo, CEO [dyrektora zarządzającego] Leonardo Spa, którego zdaniem Benottiego mógłby zastąpić komisarz Domenico Arcuri.

Wszystko to ujawnia współpracę głębokiego państwa i głębokiego kościoła w brzydkim połączeniu, którego celem jest z jednej strony zniszczenie narodowych suwerenności, az drugiej boskiej misji Kościoła. Pojawiają się niepokojące powiązania z amerykańskim oszustwem wyborczym, wirusem stworzonym w laboratorium w Wuhan, a wreszcie z relacjami handlowymi chińskiej dyktatury, głównego dostawcy masek (które nie są zgodne z normami CE) do Włoch i wielu innych krajów. . Wydaje mi się, że wyszliśmy daleko poza zwykłe wskazówki.

Deutsche Wirtschaftsnachrichten:  Sprzeciw ze strony tych, którzy odrzucają coś w rodzaju teorii spiskowej, brzmiałby: Jak to możliwe, że w prawie każdym kraju świata prawie wszyscy politycy biorą udział w tej grze? Kto mógłby mieć tak wielką władzę i wpływy, że mogliby wysłać pół świata w izolację?

Arcybiskup CM Viganò:  Odpowiem na przykład. Kościół jest instytucją ponadnarodową, obecną na całym świecie wraz z diecezjami, parafiami, wspólnotami, klasztorami, uniwersytetami, szkołami i szpitalami. Wszystkie te podmioty przyjmują polecenia Stolicy Apostolskiej, a kiedy Papież nakazuje modlitwę lub post, wszyscy katolicy na świecie są posłuszni; jeśli dykasteria Kurii Rzymskiej wydaje wytyczne, wszyscy katolicy na świecie stosują się do nich. Kontrola jest powszechna i natychmiastowa dzięki wydajnej strukturze hierarchicznej. To samo dzieje się również w narodach, których granice są ograniczone: kiedy ustawodawca ustanawia prawa, organy władzy wykonują prawa.

Głębokie państwo i głęboki kościół również działają w podobny sposób: oba posługują się silnie zhierarchizowaną strukturą, w której praktycznie nie ma komponentu „demokratycznego”. Rozkazy wydawane są z góry, a ci, którzy je otrzymują, wykonują je natychmiast, ze świadomością, że nieposłuszeństwo może prowadzić do zawodowej porażki, społecznego potępienia, aw niektórych przypadkach nawet fizycznej śmierci. To posłuszeństwo pochodzi z szantażu: promuję cię, daję ci władzę, sprawiam, że stajesz się bogaty i sławny, ale w zamian musisz robić to, co ci każę. Jeśli będziesz posłuszny i pokażesz, że jesteś wierny, twoja moc i twoje bogactwa wzrosną; jeśli jesteś nieposłuszny, jesteś skończony. Wyobrażam sobie, że niemieccy czytelnicy spontanicznie pomyślą o Fausta Goethego  .

Wszyscy politycy, którzy dziś rządzą narodami, są, z nielicznymi wyjątkami, częścią głębokiego państwa. Jeśli nie, nie byłoby ich tam, gdzie są. Pomyślmy o przypadku wyborów prezydenckich w USA, które odbyły się 3 listopada zeszłego roku: ponieważ prezydent Trump nie był uważany za zgodnego z panującą myślą, zdecydowano się go wyprzeć oszukańczym wyborami o niespotykanych proporcjach, wbrew woli ludu. Procesy prawne toczące się w Stanach Zjednoczonych potwierdzają oszustwo i nieprawidłowości, aw nadchodzących miesiącach wierzę, że pojawią się inne dowody tego oszustwa, które przypadkowo sprowadziło demokratycznego postępowego katolika do Białego Domu, który jest doskonale dostosowany do agendy Wielkiego Resetu. Po bliższym przyjrzeniu się, rezygnacja Benedykta XVI i wybór Jorge Mario Bergoglio wydają się odpowiadać tej samej dynamice i zostały zaaranżowane przez to samo lobby siłowe.

Również w Niemczech, z tego, co słyszałem, wychodzą wiadomości, które pokazują, że dane zostały sfałszowane w zarządzaniu pandemią w taki sposób, aby legitymizować naruszenie praw obywateli. I pomimo niepokojącej liczby osób z niekorzystnymi skutkami ubocznymi lub zmarłych w wyniku tak zwanej szczepionki, ciągłe bębnienie o obowiązku szczepień nie ustaje, chociaż teraz jest oczywiste, że nie gwarantuje to odporności i że nie będzie zapobiegać potrzebie dystansowania się społecznego ani obowiązkowi noszenia masek.

Istnieją powody, by sądzić, że zarządzanie COVID było zorganizowane pod jednym kierunkiem i według jednego scenariusza. Zaledwie kilka dni temu gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo przyznał, że otrzymał wskazówki dotyczące przyjmowania osób starszych do domów opieki – osób starszych, które zmarły w wyniku błędnych protokołów terapeutycznych, zaintubowanych i zmuszonych do respiratorów – od Imperial College of London, finansowany przez Fundację Billa i Melindy Gatesów. I przypadkowo, sponsoring amerykańskiego „filantropa” obejmuje wiele rzeczywistości narodowych – w tym rządy – które są zależne ekonomicznie od osoby prywatnej, która teoretyzuje wyludnianie planety za pomocą pandemii.

Pytasz mnie: kto mógłby mieć tyle władzy i wpływów, że byłby w stanie wysłać połowę świata w izolację? Kogoś, kto ma do dyspozycji ogromne zasoby, na przykład kilka znanych osobistości, takich jak Bill Gates i George Soros; kogoś, kto jest w stanie samodzielnie finansować WHO, sterować jej decyzjami i gromadzić bardzo wysokie zyski, ponieważ jest także udziałowcem firm farmaceutycznych.

Deutsche Wirtschaftsnachrichten:  W liście otwartym do ówczesnego prezydenta Donalda Trumpa mówił Pan o starciu sił światła i ciemności. Jeśli spojrzymy teraz na rok 2020, jak ta konfrontacja rozwijała się do tej pory?

Arcybiskup CM Viganò:  Jak zawsze bywa w sprawach ziemskich, wojna między dobrem a złem, między dziećmi światła a dziećmi ciemności zawsze wydaje się kołysać na korzyść tego ostatniego. Szatan, który jest  princeps huius mundi , ma wielu bardzo zorganizowanych wyznawców i nieskończoną liczbę sług. I odwrotnie, dobrzy wydają się liczbowo gorsi i słabo zorganizowani, często anonimowi i prawie zawsze pozbawieni jakiejkolwiek władzy lub środków ekonomicznych, które pozwoliłyby im działać z taką samą skutecznością jak ich wrogowie. Ale tak było zawsze, ponieważ zwycięstwo nie należy do dobrych ludzi, ale do Chrystusa. Ego vici mundum: To Ja zwyciężyłem świat – napomina nas Pan. Dajemy nasz biedny wkład, czasami wręcz heroiczny, ale bez łaski Bożej nic nie możemy zrobić:  sine me nihil potestis facere.

Rok 2020 zmusił nas do spojrzenia w oczy globalistycznej Meduzy, pokazując nam, jak łatwo jest głębokiemu państwu narzucić tyranię zdrowia miliardom ludzi. Wirus, który nie został wyizolowany, z bardzo wysokim wskaźnikiem przeżywalności, został zaakceptowany jako  instrumentum regni , przy współudziale tych, którzy rządzą, mediów i samej hierarchii kościelnej. Kryzys gospodarczy wywołany blokadą musi sprawić, że umorzenie długu i instytucja dochodu powszechnego będą nieuniknione w zamian za zrzeczenie się własności prywatnej i zgodę na śledzenie za pomocą paszportu zdrowia. Kto odmówi szczepionki, będzie mógł zostać internowany w już przygotowanych obozach zatrzymań w wielu krajach, w tym w Niemczech [11]. Łamanie praw konstytucyjnych i religijnych będzie tolerowane przez sądy w imię wiecznego stanu wyjątkowego, który przygotowuje masy do dyktatury. To właśnie nas czeka – przyznają autorzy Wielkiego Resetowania.

Ale ten ciąg zaostrzeń, motywowany powodami, które są teraz śmieszne i obalane przez dowody, podważa wiele pewników, co do których masy dotychczas wyrażały fideistyczne przyzwolenie, często graniczące z przesądami. Wstępne oskarżenia o „zaprzeczenie” tym, którzy kwestionują absurd tak zwanych ekspertów, sprawiły, że wiele osób zrozumiało, że COVID jest przedstawiany z konotacjami religii właśnie po to, aby nie można było jej kwestionować, ponieważ gdyby była rozważana naukowo, należy traktować jak wszystkie inne koronawirusy ostatnich lat. Te sprzeczności otwierają oczy wielu, nawet w obliczu bezczelnej pochlebstwa mediów i mnożenia się cenzury dysydentów w mediach społecznościowych.

Deutsche Wirtschaftsnachrichten :  Jaki będzie świat, jeśli zwyciężą siły, które nazywacie siłami ciemności?

Arcybiskup CM Viganò: Świat, w którym panuje stan głęboki, zrealizuje najgorsze scenariusze opisane w Apokalipsie przez Ojców Kościoła i różnych mistyków. Byłoby to piekielne królestwo, w którym wszystko, co nawet z daleka przypomina chrześcijańskie społeczeństwo – od religii po prawa, od rodziny po szkołę, od zdrowia po pracę – byłoby zakazane, wywrócone i wypaczone. Osoby heteroseksualne byłyby prześladowane; rodziny mężczyzny i kobiety byłyby zakazane; dzieci byłyby pozyskiwane w wynajętych macicach; historia zostanie ocenzurowana; religia zostałaby zdyskredytowana; uczciwość i dyscyplina byłyby wyszydzane; honor zostałby nazwany faszystowskim pojęciem; męskość zostałaby potępiona jako „toksyczna”; macierzyństwo byłoby potępione jako „nietrwałe”; starość byłaby zmuszona do eutanazji; choroba byłaby traktowana jedynie jako okazja do osiągnięcia korzyści; zdrowie byłoby postrzegane jako podejrzane. I po dwóch wiekach indoktrynacji musielibyśmy również zobaczyć, jak zaprzecza się słynnemu systemowi demokracji, w imieniu którego rządzący nami robią to bez wyborów, a wszystko to w imię zdrowia publicznego.

Tylko w królestwie Chrystusa można mieć pokój i prawdziwą zgodę. W tyranii szatana panuje terror, represje, wojna przeciwko dobremu i przyzwolenie na najgorsze występki.

Deutsche Wirtschaftsnachrichten :  Jak myślisz, co można zrobić, aby uniknąć takiego rozwoju sytuacji?

Arcybiskup CM Viganò:  Musimy działać w taki sposób, aby to, co wydarzyło się do tej pory, nie mogło osiągnąć swojego ostatecznego celu. Możemy i musimy potępiać kłamstwa i oszustwa, które codziennie proponują nam ci, którzy uważają nas za głupich niewolników. Myślą, że będą w stanie nas poddać bez żadnej reakcji z naszej strony. Jeśli istnieją prawa, które odbierają naturalne prawa obywateli, każdy musi odważnie protestować, domagając się od sędziów osądzenia i potępienia osób odpowiedzialnych za ten globalny zamach stanu.

Nie możemy pozwolić, aby przez straszydło pandemii stworzonej przez komitet narody zostały zniszczone przez wywołany kryzys gospodarczy i społeczny, ani by ludność podlegała ograniczeniom wolności z naruszeniem prawa i samego zdrowego rozsądku. Jeśli będziemy w stanie stać niewzruszenie i nie wycofać się przed tymi ogólnymi próbami dyktatury, głębokie państwo wycofa się w oczekiwaniu na bardziej sprzyjające czasy i będziemy mieli czas, aby zapobiec ustanowieniu tyranii. Ale jeśli odpuścimy, sprawimy, że ten piekielny plan stanie się nieodwracalny.

Nie zapominajmy, że jako katolicy mamy wielką odpowiedzialność, zarówno wobec naszych pasterzy, jak i wobec tych, którzy nami rządzą. Nasze posłuszeństwo może i musi ustać w momencie, w którym jesteśmy proszeni o przestrzeganie grzesznych praw lub praw sprzecznych z niezmiennym Magisterium Kościoła. Jeśli nasz sprzeciw jest mocny i odważny, jak za czasów męczenników, zrobimy, co w naszej mocy, aby otrzymać z nieba te łaski, które mogą zmienić los ludzkości i opóźnić prześladowania w czasach ostatecznych.

Módlmy się zatem z wiarą do Najświętszej Dziewicy, Królowej Zwycięstw i Wspomożycielki chrześcijan, aby była naszym generałem w tej epokowej bitwie. Niech chwalebny Archanioł Michał będzie u jej boku, ten, który wrzuca do piekła Szatana i inne złe duchy  qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo.

+ Carlo Maria Viganò,  arcybiskup

28 lutego 2021 r
Dominica II Quadragesimæ

[1]https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/510149/Erzbischof-Carlo-Maria-Vigano-Der-Tiefe-Staat-und-die-Tiefe-Kirche-verfolgen-die-gleiche-Agenda-%28-SONNABEND-6 -MAERZ% 29

https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/510151/Gegenspieler-von-Papst-Franziskus-Die-Kraefte-der-Finsternis-greifen-nach-der-Macht

[2] https://www.fda.gov/media/134922/download– CDC przyznaje, że „obecnie nie ma dostępnych ilościowo izolatów wirusa 2019-nCoV” i wykorzystał genetycznie zmodyfikowaną hodowlę ludzkich komórek gruczolakoraka pęcherzyków płucnych „naśladować próbkę kliniczną”.

[3] https://www.fronteampio.it/listat-ammette-in-13-regioni-su-20-nel-2020-meno-morti/

[4] https://www.fronteampio.it/listat-ammette-in-13-regioni-su-20-nel-2020-meno-morti/

[5] https://www.agi.it/cronaca/news/2021-01-14/guardia-di-finanza-bergamo-acquisizioni-documenti-ministero-salute-regione-lombardia-11020824/

[6] https://www.byoblu.com/tag/the-great-reset/

[7] https://www.byoblu.com/tag/the-great-reset/

[8] https://www.lifesitenews.com/blogs/the-unborn-babies-used-for-vaccine-development-were-alive-at-tissue-extraction

[9] https://www.inclusivecapitalism.com/member/lady-lynn-forester-de-rothschild/

https://youtube.com/watch?v=lJoXwh0Vu9M&feature=share

[10] La Verità, 27 lutego 2021 r., Fabio Amendolara e François De Tonquédec, „Domenico era agitato” La toga inguaia il manager, s. 4

[11] Por. https://www.ilparagone.it/esteri/germania-lager-norme-covid/

Tekst źródłowy:
Archbishop Viganò: COVID agenda aims to destroy national sovereignties and the divine mission of the Church
https://www.lifesitenews.com/opinion/archbishop-vigano-covid-agenda-aims-to-destroy-national-sovereignties-and-the-divine-mission-of-the-church

Boguchwała A.D. 14 marca 2021 r. – Józef Bizoń

Ps.

Carlo Maria Viganò (ur. 16 stycznia 1941 w Varese) – włoski duchowny rzymskokatolicki, arcybiskup.

W latach 1962–1963 studiował filozofię, a następnie w latach 1965–1969 teologię na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Rezydował wówczas w Almo Collegio Capranica. Święcenia kapłańskie otrzymał 24 marca 1968. Następnie kontynuował studia uzyskując doktorat utroque iure (obojga praw kanonicznego i cywilnego). Jednocześnie w 1973 ukończył przygotowanie do służby dyplomatycznej na Papieskiej Akademii Kościelnej w Rzymie. Rozpoczął służbę w nuncjaturach w Iraku, następnie w Wielkiej Brytanii. W latach 1978–1989 pracował w Sekretariacie Stanu w Watykanie. 3 kwietnia 1989 został mianowany przez Jana Pawła II obserwatorem Watykanu przy Radzie Europy w Strasburgu. 3 kwietnia 1992 został mianowany arcybiskupem tytularnym Ulpiana i nuncjuszem apostolskim w Nigerii. 26 kwietnia 1992 otrzymał sakrę biskupią na Watykanie z rąk Jana Pawła II. Współkonsekratorami byli: kard. Franciszek Macharski i kard. Angelo Sodano. Od 4 kwietnia 1998 był delegatem ds. nuncjatur przy Stolicy Apostolskiej. Od 16 lipca 2009 był sekretarzem Gubernatoratu Państwa Watykańskiego[1]. 19 października 2011 mianowany nuncjuszem apostolskim w Stanach Zjednoczonych[2] (funkcję sprawował do 2016).

22 sierpnia 2018, po ujawnieniu kolejnego skandalu seksualnego związanego z czynami nierządnymi względem nieletnich w strukturze Kościoła Katolickiego w USA, arcybiskup Carlo Maria Vigano zaapelował do papieża Franciszka oraz kilku kardynałów i biskupów, aby ustąpili z pełnionych urzędów w związku z ukrywaniem skłonności homoseksualnych oraz molestowaniem dzieci przez arcybiskupa Waszyngtonu Theodore’a McCarricka[3][4].
https://pl.wikipedia.org/wiki/Carlo_Maria_Vigan%C3%B2  

Wersja PDF opublikowana pod
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2021/03/106-arcybiskup-vigano-program-covid-ma-na-celu-zniszczenie-suwerennosci-narodowej-i-boskiej-misji-kosciola.pdf

Informacje o Józef Bizoń

jb.boguchwala@gmail.com
Ten wpis został opublikowany w kategorii Józef Bizoń, Kościół Rzymsko-Katolicki. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.