Wara wam od naszych świątyń i miejsc naszego kultu religijnego! Ku wolności wyswobodził nas Chrystus!

Wara wam od naszych świątyń i miejsc naszego kultu religijnego! Ku wolności wyswobodził nas Chrystus.

Władza świecka nie ma prawa do wchodzenia ze swoimi zakazami i nakazami do naszych świątyń i miejsc naszego kultu religijnego! Grożenie wiernym i proboszczom sankcjami karnymi jest bezczelnym nadużyciem władzy cywilnej akceptowanym przez KEP i sprawującego urząd Przewodniczącego KEP – przy milczącej aprobacie sprawującego urząd prymasa Polski. Obowiązkiem i wręcz nakazem katolików jest sprzeciwić się temu.

Wersja w PDF pod
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2021/03/108-wara-wam-od-naszych-swiatyn-i-miejsc-naszego-kultu-religijnego-ku-wolnosci-wyswobodzil-nas-chrystus-1.pdf

Abp. Stanisław Gądecki i jego świta, pozostali hierarchowie, a także reszta księży, są związani postanowieniami Konkordatu i nie macie żadnego prawa do łamania tych postanowień ku zadowoleniu i uciesze nieludzkiej władzy świeckiej – bo przecież nie o zdrowie i Zycie ludzi tutaj chodzi.

Ks. Prof.Stanisław Koczwara: Chrystus przynosi nam wolność.

Do tego posiadając obywatelstwo polskie jesteście hierarchowie KK w Polsce (i nie tylko Wy – O. T. Rydzyk również uwiarygodniający nieludzką władze cywilną) związani przepisami Konstytucji RP na mocy której został zwarty konkordat.

Nie przestrzegając ustaleń zawartych w Konkordacie oraz odnośnych w tym zakresie przepisów Konstytucji RP, przy milczącej aprobacie sprawującego urząd Prymasa Polski, wpisujecie się w tzw. głęboki kościół współpracujący z tzw. głębokim państwem rozwalając od środka Kościół Chrystusowy – a o  tym mówi w swym wywiadzie

 Jego Ekscelencję Arcybiskupa Carlo Marii Viganò dla „Deutsche Wirtschaftsnachrichten”
https://jozefbizon.wordpress.com/2021/03/14/arcybiskup-vigano-program-covid-ma-na-celu-zniszczenie-suwerennosci-narodowej-i-boskiej-misji-kosciola/

Zdradą Pana Boga i bliźniego swego jest faryzejskie posługiwanie się miłością bliźniego przez „apostołów” głębokiego kościoła.

Przyjrzyjmy się zatem przepisom Konstytucji RP i postanowieniom Konkordatu.
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19980510318, a także pod
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2021/03/konstytucja-rp-z-02_04_1997.pdf

Konstytucja RP.

Art. 53.1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.

2. Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują.

5. Wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób.

6. Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych.

To ustawowe ograniczenie uzewnętrznia wolności religii może być wprowadzone jedynie poprzez wprowadzenie stanu wyjątkowego opisanego w art. 228 ust. 1 Konstytucji RP.

Art. 228.1. W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej.

„Art. 233.1. Ustawa określająca zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu wojennego i wyjątkowego nie może ograniczać wolności i praw określonych w art. 30 (godność człowieka), art. 34 i art. 36 (obywatelstwo), art.38 (ochrona życia), art. 39, art. 40 i art. 41 ust. 4 (humanitarne traktowanie), art. 42 (ponoszenie odpowiedzialności karnej), art. 45 (dostęp do sądu), art. 47 (dobra osobiste), art. 53 (sumienie i religia), art. 63 (petycje) oraz art. 48 i art. 72 (rodzina i dziecko).”

Czyli nawet w sytuacji wprowadzenia zgodnego z konstytucja RP stanu nadzwyczajnego nie mogą być ograniczone prawa wolności i sumienia określone w art. 53 Konstytucji RP.

Art. 25.1. Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione.

2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.

3. Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego.

4. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem Katolickim określają umowa międzynarodowa zawarta ze Stolicą Apostolską i ustawy.”

Taka umowa międzynarodowa pomiędzy RP a Kościołem Katolickim – zwana Konkordatem – została zawarta.

A teraz co zapisano w Konkordacie.

Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz.U. 1998 nr 51 poz. 318).
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19980510318/O/D19980318.pdf , a także pod
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2021/03/konkordat.pdf

„Artykuł 1
Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół Katolicki są – każde w swej dziedzinie – niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.

„Artykuł 5
Przestrzegając prawa do wolności religijnej, Państwo zapewnia Kościołowi Katolickiemu, bez względu na obrządek, swobodne i publiczne pełnienie jego misji, łącznie z wykonywaniem jurysdykcji oraz zarządzaniem i administrowaniem jego sprawami na podstawie prawa kanonicznego.

Hierarchowie KK w Polsce (a i nie tylko oni) wespół z rządzącymi Polską podcierają sobie tyłki Konkordatem, a i Konstytucją RP oraz maja w nosie Pana Boga.

Abp Viganò zastanawia się nad Wielkanocą 2021 r. w świetle tyranii korona wirusa
https://jozefbizon.wordpress.com/2021/03/26/abp-vigano-zastanawia-sie-nad-wielkanoca-2021-r-w-swietle-tyranii-korona-wirusa/

Dopełnieniem tegoż jest dramatyczne kazanie ks. prof. Tadeusza Guza do księży i rządu.
https://gloria.tv/post/tTSJc8cTQprV4w9s1NrcHqepy

oraz Jego wezwanie do sprzeciwu.
https://gloria.tv/post/iKHGziY9rLAP4V241vQBfSabx

Boguchwała, A.D. 26 marca 2021 r. – Józef Bizoń

Wersja w PDF pod
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2021/03/108-wara-wam-od-naszych-swiatyn-i-miejsc-naszego-kultu-religijnego-ku-wolnosci-wyswobodzil-nas-chrystus-1.pdf

Informacje o Józef Bizoń

jb.boguchwala@gmail.com
Ten wpis został opublikowany w kategorii Józef Bizoń, Kościół Rzymsko-Katolicki, Wojna z Polakami. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.