Czyj to ingres w Niedzielę Palmową 2021 r. do Archikatedry Oliwskiej? Covida-19 czy abp. Tadeusza Wojdy?

Czyj to ingres w Niedzielę Palmową 2021 r. do Archikatedry Oliwskiej?
Covida-19 czy abp. Tadeusza Wojdy?

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 53.1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.

2. Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują.

5. Wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób.

6. Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych.

To ustawowe ograniczenie uzewnętrznia wolności religii może być wprowadzone jedynie poprzez wprowadzenie stanu wyjątkowego opisanego w art. 228 ust. 1 Konstytucji RP.

Art. 228.1. W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej.

„Art. 233.1. Ustawa określająca zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu wojennego i wyjątkowego nie może ograniczać wolności i praw określonych w art. 30 (godność człowieka), art. 34 i art. 36 (obywatelstwo), art.38 (ochrona życia), art. 39, art. 40 i art. 41 ust. 4 (humanitarne traktowanie), art. 42 (ponoszenie odpowiedzialności karnej), art. 45 (dostęp do sądu), art. 47 (dobra osobiste), art. 53 (sumienie i religia), art. 63 (petycje) oraz art. 48 i art. 72 (rodzina i dziecko).”

Czyli nawet w sytuacji wprowadzenia zgodnego z konstytucja RP stanu nadzwyczajnego nie mogą być ograniczone prawa wolności i sumienia określone w art. 53 Konstytucji RP.

Art. 25.1. Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione.

2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.

3. Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego.

4. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem Katolickim określają umowa międzynarodowa zawarta ze Stolicą Apostolską i ustawy.”

Taka umowa międzynarodowa pomiędzy RP a Kościołem Katolickim – zwana Konkordatem – została zawarta.

„Artykuł 1
Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół Katolicki są – każde w swej dziedzinie – niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.

„Artykuł 5
Przestrzegając prawa do wolności religijnej, Państwo zapewnia Kościołowi Katolickiemu, bez względu na obrządek, swobodne i publiczne pełnienie jego misji, łącznie z wykonywaniem jurysdykcji oraz zarządzaniem i administrowaniem jego sprawami na podstawie prawa kanonicznego.

Dlatego też w imię miłości Pana Boga i bliźniego swego (a bliźnim jest każdy człowiek – chyba, że się mylę) pod pretekstem korona wirusa i środkami poza konstytucyjnymi i wbrew postanowieniom Konkordatu doprowadzono do:
– zdezorganizowania w Polsce całej służby zdrowia, co doprowadziło w 2020 r. do 75 tyś. zgonów  więcej niż każdego roku poprzedniego,
–  zrujnowania gospodarczego, społecznego, religijnego i w każdym innym możliwym obszarze,
– zrujnowania zdrowia psychicznego Polaków terrorem medialnym i stosowanym przez władze bezprawiem,
– zmasowanego nacisku wszelkimi możliwymi metodami, aby presją zmusić Polaków do zaszczepienia się eksperymentalnym preparatem genetycznym o nieprzewidywalnych negatywnych skutkach dla całego społeczeństwa polskiego,
– blokowania na wszelkie możliwe sposoby skutecznego leczenia ludzi amantadyne (Viregyt-K) przy wypowiadaniu przez zainteresowanych kasą gróźb pod adresem lekarzy stosujących amantadynę,
– i tak można dalej wymieniać i wymieniać.

Nawet w kościele wierni nie mogą zaznać psychicznego spokoju. Tam też musi królować wirus covid i starch (maski, dystans, ograniczenia ilościowe), a nie Bóg.

Rozumiem, że to wszystko hierarchowie kościoła robicie w imię dobra wspólnego – pytanie tylko w imię czyjego dobra wspólnego i jak rozumianego –  bo nawet w Izraelu, w światowym wzorcowym centrum covidowego zamordyzmu, Żydzi się przeciw temu wszystkiemu buntują.
Tyle ludzkich tragedii, a Wy hierarchowie to wszystko wspieracie.

Obleczeni w szaty biskupie kim Wy jesteście?

Boguchwała, A.D. 31 marca 2021 r. – Józef Bizoń

Wersja w PDF pod
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2021/03/111-czyj-to-ingres-w-niedziele-palmowa-2021-do-archikatedy-oliwskiej-coviada-19-czy-abp-tedeusza-wojdy.pdf

Ps. Nie daj się zwieść!
Przestroga dla Rzeszowa! O tym jak to Grzegorz Braun uratował Aleksandrę Dulkiewicz i  układ gdański!
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2021/03/111-czyj-to-ingres-w-niedziele-palmowa-2021-do-archikatedy-oliwskiej-coviada-19-czy-abp-tedeusza-wojdy-1.pdf

Informacje o Józef Bizoń

jb.boguchwala@gmail.com
Ten wpis został opublikowany w kategorii 1_LUCYFERIANIZM, Józef Bizoń. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.