Kandydaci na Prezydenta RP a Układ Europejski – lekcja 3

6KN1.B.2Kandydaci na Prezydenta RP a Układ Europejski – lekcja 3
Sami swoi, a kandydat Gabriel Janowski też do nich należy.

Pamiętaj! Oni się na to godzili – a przed Tobą ukrywali, a teraz będą zabiegać o Twój głos, a jeszcze wcześniej o to, aby pójść do wyborów – no i wybrać jednego z nich, ale tym razem w sytuacji opisanej w „Kontekst smoleński doktryny politycznej ujawnionej przez PiS w Fundacji Batorego
https://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/07/kontekst-smolenski-doktryny-politycznej-ujawnionej-przez-pis-w-fundacji-batorego/
W 2003 r. ulotce przed referendum akcesyjnym do UE „To dopiero początek niewoli Narodu Polskiego pod unijnym – brukselskim butem”, masowo rozprowadzanej na Podkarpaciu (w liczbie ponad 100 tyś.), zawarłem niżej podane informacje.

 16 grudnia 1991 r. Układem Europejskim ustanowiono rząd kolonialny nad Polską w postaci Rady Stowarzyszenia.

Układem tym dokonano handlu Polską pomiędzy Moskwą a Brukselą, a Narodem Polskim dobito targu, jak niewolnikami. Dla uśpienia czujności Narodu Polskiego wmówiono ludziom, że Polska jest wolna, niepodległa i suwerennaot tak, dla pozoru. Konstytucją RP z 1997 r. przypieczętowano ten stan rzeczy (art. 87 i art. 91).
.
16 grudnia 1991 r
. – (dokładnie w 10-tą rocznicę pacyfikacji Kopalni „Wujek”) sporządzono w BrukseliUkład Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzeczypospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z drugiej strony” – było to za rządów Jana Krzysztofa Bieleckiego i po objęciu funkcji Premiera RP 06.12.1991 r. przez Jana Olszewskiego. Tym razem postanowiono spacyfikować całą Polskę. [dopisek bieżący: Pod osłoną burzy lustracyjnej przebrnięto przez newralgiczny etap wcielania w życie tych obcych planów, a film Kurskiego „Nocna zmiana” /ponoć wykonany ukrytą kamerą pomiędzy bajki można włożyć/ jest w istocie propagandówką wykorzystaną w kampanii wyborczej PiS w 2005 r., aby nic się nie wymknęło spod kontroli – owszem poświęcono Wałęsę (Nobel 1983 r. – swoje już otrzymał), ale co się nie robi dla skutecznej realizacji tak wielkiego planu.
.
Aby o tym wszystkim samemu się przekonać odsyłam do „Nocna zmiana – czy nocna zdrada?
https://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/07/nocna-zmiana-%E2%80%93-czy-nocna-zdrada/
Jan Olszewski i Układ Europejski z 16.12.1991 r.
https://jozefbizon.wordpress.com/2011/06/21/jan-olszewski-i-uklad-europejski-z-16-12-1991-r/
.
20 października 1992 r.- (czyli prawie rok później), Układ Europejski przekazano do Warszawy.
.
27 stycznia 1994 r. – (czyli po ponad 2-ch latach), po uprzednim parafowaniu Układu przez Premiera Rządu RP i  ratyfikowaniu go przez Prezydenta RP Lecha Wałęsę, Układ Europejski opublikowano w Dzienniku Ustaw Nr 11, poz. 38. Dostępny jest do pobrania na stronie: https://jozefbizon.wordpress.com/opracowania-matrix-ue-2002/
.
Publikacja Układu nastąpiła po objęciu władzy przez koalicję SLD-PSL jesienią 1993 r. (z Premierem Oleksym na czele) i przy całkowitej ciszy w mediach na temat jego istnienia. Do chwili obecnej media milczą na temat tego Układu, a dla celów dezinformacji przebąkuje się od czasu do czasu o istnieniu jakiejś tam umowy stowarzyszeniowej lub układu stowarzyszeniowego – czyli podając nazwy nie istniejącego aktu prawnego pod takimi tytułami. Konstytucja RP z 1997 r. wprowadziła zapisy tego Układu, jako podstawę dalszego stanowienia prawa w Polsce (art. 87 Konstytucji – patrz również art. 91 konstytucji RP).
.
Treść zawartego Układu Europejskiego przez długi czas była tajna, a i dzisiaj po 8 latach od chwili jego oficjalnego opublikowania jest znana tylko wąskiej grupie osób – głównie osób czynnie zaangażowanych we wcielaniu w życie jego postanowień, ze skutkami, których dzisiaj każdy Polak boleśnie doświadcza.
.
Zmowa milczenia (od tzw. lewicy do tzw. prawicy) staje się oczywista po zapoznaniu się z treścią zawartego i realizowanego od 12 lat Układu Europejskiego.
.
1.  Układem tym powołano faktycznie rząd kolonialny nad Polską nazywając go Radą Stowarzyszenia – (art. 102 Układu). W tym celu zawartym układem wyposażono Radę Stowarzyszenia w niezbędne kompetencje prawne z mocą wiążącą dla Rządu RP i ciał parlamentarnych RP (Sejm, Senat). Owa Rada Stowarzyszenia została powołana dla realizacji zadań wynikających z zawartego Układu Stowarzyszeniowego. Rada ta podejmuje decyzje, wydaje zalecenia, rozstrzyga spory – wynikające ze stosowania lub interpretacji Układu Europejskiego – poprzez wydanie decyzji. Podjęte decyzje są wiążące dla stron Układu. Strony zobowiązane są do podjęcia działań dla realizacji decyzji Rady Stowarzyszenia.
.
W skład Rady Stowarzyszenia (tj. Rządu stojącego ponad Rządem Rzeczypospolitej Polskiej) wchodzą (art. 103 Układu):
.
a)  członkowie Komisji Wspólnot Europejskich,
b)  członkowie Rady Wspólnot Europejskich,
c)  członkowie Rządu Polskiego.
.
Z grubsza rzecz ujmując mamy skład Rady Stowarzyszenia w stosunku 2:1 na niekorzyść członków Rządu Polskiego. W zapisach Układu podano, że decyzje Rady Stowarzyszenia zapadają za zgodą stron Układu, ale zaraz przewidziano też sytuację, gdyby takiej zgody nie było ze strony np. członków Rządu Polskiego – (art. 105 Układu). Wówczas powołuje się trzech arbitrów, których decyzja zapada większością głosów i ich decyzja jest wiążąca dla Rządu RP. Jednego arbitra wystawiają członkowie Wspólnot Europejskich, jednego członkowie Rady Wspólnot Europejskich i jednego członkowie Rządu Polskiego. Teraz dokładnie mamy skład arbitrów w stosunku 2:1 na niekorzyść Polski i łatwy do przewidzenia wynik głosowania arbitrów. Zbudowany mechanizm jest prosty; możesz się sprzeciwić, ale i tak ostatecznie wyjdzie na nasze i zrobimy to – co będziemy chcieli zrobić z Polską.
.
2.  Obszary spraw regulowane Układem Europejskim.
.
W Układzie tym znalazły się zapisy dotyczące regulacji wszystkich sfer życia narodowego i państwowego
. W tym miejscu, dla bardzo pobieżnego zilustrowania obszarów objętych uregulowaniami Układu Europejskiego, wymieńmy tylko same tytuły zawartych w Układzie jego części, rozdziałów, wyszczególnionych artykułów: „Dialog polityczny; Zasady ogólne; Swobodny przepływ towarów; Produkty przemysłowe; Rolnictwo; Rybołówstwo; Wspólne postanowienia; Przepływ pracowników; Zakładanie przedsiębiorstw; Świadczenie usług między Polską a Wspólnotą; Płatności bieżące i przepływ kapitału; Konkurencja i inne postanowienia dotyczące gospodarki; Zbliżanie przepisów prawnych; Współpraca gospodarcza; Współpraca przemysłowa; Popieranie i ochrona inwestycji; Przepisy i normy w dziedzinie przemysłu i rolnictwa oraz ocena ich zgodności; Współpraca w dziedzinie nauki i techniki; Edukacja i kształcenie; Rolnictwo i sektor rolno-spożywczy; Energetyka; Współpraca w dziedzinie atomistyki; Środowisko naturalne; Transport; Łączność; Bankowość, ubezpieczenia i inne usługi finansowe; Polityka pieniężna; „Pranie” pieniędzy; Rozwój regionalny; Współpraca w dziedzinie socjalnej; Turystyka; Małe i średnie przedsiębiorstwa; Informacja i audiowizualne środki przekazu; Cła; Współpraca w dziedzinie statystyki; Ekonomia; Narkotyki; Współpraca kulturalna; Współpraca finansowa; Postanowienia instytucjonalne, ogólne i końcowe – (w tej części zawarto zapisy dotyczące Rady Stowarzyszenia).
.
3.  Przykładowe szczegółowe zapisy Układu Europejskiego dotyczące:
.
a)    ROLNICTWA:
.
Art. 20 ust. 3
– „Polska zniesie stopniowo ograniczenia ilościowe importu produktów rolnych pochodzących ze Wspólnoty …”
.
Art. 20 ust. 6 – „Biorąc pod uwagę potrzebę pogłębiania zgodności polityki rolnej w Polsce i we Wspólnocie oraz dążenie Polski do członkostwa we Wspólnocie, obie strony podejmą regularne konsultacje w Radzie Stowarzyszenia dotyczące strategii i praktycznej realizacji ich odpowiedniej polityki.”
.
Art. 25 ust. 1 – „Z dniem wejścia w życie Układu w handlu między Polską a Wspólnotą żadne nowe cła importowe lub eksportowe lub inne opłaty o podobnych skutkach nie będą wprowadzone, ani już stosowane nie będą podwyższane.”
.
Uzyskany efekt: – zalew rynku polskiego dotowaną żywnością z krajów UE i jednocześnie pogłębiająca się nędza na wsi – niemożność sprzedaży polskich płodów rolnych, polskich produktów żywnościowych – upadek rolnictwa polskiego, aż do jego całkowitego zniszczenia. Miejsce polskich pól uprawnych mają zastąpić lasy – 3,7 mln. ha polskich gruntów ma być wyłączone z produkcji rolniczej i zalesiona.
.
b)    ZAKŁADANIA PRZEDSIĘBIORSTW:
.
Art. 44 ust. 1 lit. (ii)
– “W okresie przejściowym określonym w art. 6, Polska ułatwi podejmowanie działalności na swoim terytorium przedsiębiorstwom i obywatelom Wspólnoty. W tym celu Polska: – od dnia wejścia w życie niniejszego Układu, zapewni w odniesieniu do działalności przedsiębiorstw założonych w Polsce przez przedsiębiorstwa i obywateli Wspólnoty traktowanie nie mniej korzystne niż traktowanie własnych przedsiębiorstw i obywateli.Polska zmieni ustawodawstwo i przepisy w celu zapewnienia takiego traktowania, nie później niż do końca pierwszego etapu określonego w art. 6.
.
Uzyskany efekt w połączeniu z zapisami innych artykułów: – świadome i celowe wyrzeczenie się władz polskich wspierania przedsiębiorczości Polaków i w efekcie upadek całych dziedzin polskiego przemysłu, polskiego handlu, wejście na polski rynek zachodnich supermarketów, upadek polskich zakładów przetwórstwa, ciągle rosnące rzesze bezrobotnych pozostających bez środków do życia, pogłębiająca się nędza ludzi w miastach.
.
Przytaczanie, niektórych tylko zapisów Układu Europejskiego zamknijmy przytoczeniem zapisów art. 68 Układu  (Rozdział III – zbliżanie przepisów prawnych) – „Strony uznają, że istotnym warunkiem wstępnym integracji gospodarczej Polski ze Wspólnotą jest zbliżenie istniejącego i przyszłego ustawodawstwa Polski do ustawodawstwa istniejącego we Wspólnocie. Polska podejmie wszelkie starania w celu zapewnienia zgodności jej przyszłego ustawodawstwa z ustawodawstwem Wspólnoty.”
.
W tym miejscu przypomnijmy, że do kompetencji Rady Stowarzyszenia należy ocena, czy owo „zbliżenie przepisów prawnych” jest już wystarczające, czy też jeszcze nie. W praktyce oznacza to, że Sejm i Senat RP „zaklepuje” prawa przygotowane przez obcych i dla obcych potrzeb, co ładnie nazwano jako dostosowywanie polskiego prawa do wymogów prawa Unii Europejskiej. W polskim parlamencie powołano specjalną komisję czuwającą nad tym, aby pod obrady Sejmu RP wchodziły tylko ustawy z zapisami zgodnymi z wolą obcych – można zmieniać w nich jedynie mało znaczące drobiazgi. Strażnikiem całego procesu legislacyjnego jest veto Prezydenta RP.
.
Art. 6 Układu stanowi: „Stowarzyszenie obejmuje okres przejściowy w maksymalnym wymiarze 10-ciu lat, podzielony na dwa kolejne etapy, każdy w zasadzie trwający pięć lat. Pierwszy etap rozpocznie się z dniem wejścia w życie niniejszego Układu.” Układ Europejski zawarto na czas nieokreślony, z możliwością jego wypowiedzenia notą Rządu Polskiego – (art. 118 Układu). Układ wszedł w życie końcem 1992 r. i 10-cioletni okres przejściowy minął końcem 2002 r. szumnym szczytem w Kopenhadze z udziałem Premiera RP Leszka Millera. Teraz ma nastąpić ostatni akt aneksji Polski i jawnego już (nie skrywanego pod płaszczykiem Rady Stowarzyszenia) nią rządzenia przez obcych przy użyciu stanowionego prawa przez obcych.
.
Leszek Miller nie miałby z czym jechać do Kopenhagi, gdyby wszystkie kolejne rządy RP od 1992 r. nie realizowały skrupulatnie dyktatu Brukseli poprzez realizację Układu Europejskiego. Żaden z działających w tym czasie Rządów RP nie skorzystał z klauzuli wypowiedzenia tego Układua nawet nie zagroził możliwością jego wypowiedzenia. Żaden też z Rządów RP nie poinformował Narodu Polskiego o skutkach realizacji zapisów tego Układu. Publicznie milczeli, jak zaklęci, posłowie i senatorowie tego okresu. Dlaczego???
.
O współdziałaniu wszystkich sił politycznych tamtego okresu czasu dobitnie świadczy Uchwała Sejmu RP z dnia 18 lutego 2000 r.
(Sejmu ponoć w większości prawicowego i ponoć z prawicowym rządem na czele) w sprawie przygotowań do członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej – opublikowana w Monitorze Polskim Nr 6, poz. 124 z dnia 25 lutego 2000 r.
.
W Uchwale tej czytamy:Świadome, zaplanowane i terminowe działanie Rządu w zakresie inicjatyw ustawodawczych, mające na celu harmonizację prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej, jest warunkiem koniecznym trwałego umiejscowienia Polski w strukturach cywilizacji euroatlantyckiej. Sejm podejmuje niniejszą uchwałę kierując się interesem Rzeczypospolitej Polskiej – obecnie państwa stowarzyszonego, a w przyszłości państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
.
Dalej w uchwale czytamy, że Polska ma być gotowa do członkostwa w UE do dnia 31 grudnia 2002 r., dlatego też następuje wyliczenie w Uchwale jakie działania należy podjęć dla przyspieszenia i skoordynowania działań celem skutecznego wepchnięcia Polski w objęcia UE oraz wyliczono zadania jakie musi podjąć Rząd RP, a także zawarto deklarację aktywnego współdziałania Sejmu z Rządem RP w realizacji zgłoszonych w Uchwale postulatów., tak by ułatwić Rządowi realizację zobowiązań wynikających z Układu Europejskiego i negocjacji akcesyjnych. Uchwała zawiera też fragment będący swoistym „testamentem politycznym” dla przyszłej kadencji Sejmu(czyli obecnej IV kadencji) i przyszłego Rządu.
.
W omawianej Uchwale Sejmu z dnia 18.02.2000 r.  zapisano:
.
Mając na względzie cel, jakim jest członkostwo Polski w Unii Europejskiej, oraz formalne działanie obowiązującej zasady dyskontynuacji, Sejm zwraca się do wszystkich partii i stronnictw politycznych, aby w Sejmie IV kadencji uznały wypracowane z ich udziałem rozwiązania i kompromisy, których nie zdołano uchwalić w trakcie obecnej kadencji.”
.
Koalicja SLD-PSL-UP z  Rządem Leszka Millera na czele – wypełniła ów „testament” złożeniem w Kopenhadze przez Millera (SLD) i Kalinowskiego (PSL) w grudniu 2002 r. sprawozdania z wykonania zapisów Układu Europejskiego i z zapisów zobowiązań negocjacyjnych, czyli z posłusznej realizacji dyktatu obcych za pośrednictwem Rady Stowarzyszenia.
Za co też Miller z Kalinowskim zostali pochwaleni przez mocodawców z Brukseli i orzeczono, że teraz nastał właściwy już moment do jawnego wcielenia Polski do Unii Europejskiej.
.
Za tą Uchwałą Sejmu RP (będąca w istocie Uchwałą zdrady narodowej) głosowali w Sejmie wszyscy posłowie SLD i  UW, 12 posłów z tzw. klubów prawicowych, 56 posłów z AWS (osoby zajmujące znaczące pozycje w Sejmie), a wśród nich za tą Uchwałą głosowali:
.
1. Zając Stanisław – ówczesny prezes ZChN i vice-marszałek Sejmu RP (głosował również za objęciem przez L. Balcerowicza funkcji Prezesa Narodowego Banku Polskiego), z zawodu adwokat, obecnie będąc radnym Sejmiku Województwa Podkarpackiego twierdzi, żejest niezależnym (ciekawe od kogo niezależnym?);
2. Janowski Gabrielprzewodniczący Komisji Rolnictwa;
3. Kaczyński Jarosławaktualnie partia Prawo i Sprawiedliwość (PiS);
4. Krzaklewski Marian – Przewodniczący klubu AWS i zarazem przewodniczący NSZZ :S” (głosował również za Balcerowiczem na Prezesa NBP);
5. Słomka Adam i Karwowski Tomasz – KPN Ojczyzna;
6. Kędra Ryszard – (z Sanoka – aktualnie Liga Polskich Rodzin);
7. Józef Górny – (z Rzeszowa – wypromowany na posła przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, głosował również za L. Balcerowiczem).
.
Pełny tekst Uchwały znajduje się w podanym wyżej Monitorze Polskim oraz w „Sprzedali Polskę i Polaków Unii Europejskiej – AW$LD–lekcja 5
https://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/07/sprzedali-polske-i-polakow-unii-europejskiej-awld-%E2%80%93-lekcja-5/
.
1.    Polska od chwili zawarcia Układu Europejskiego z 16 grudnia 1991 r. jest już w szponach Unii Europejskiej.
.
2.    Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że to co obecnie mamy, to już jest Unia Europejska w wydaniu dla Polski i Polaków i że to UE rządzi już na całego w Polsce ze skutkami, które tak boleśnie doświadczasz.
.
3.   Jak sądzisz, czy możesz liczyć na „dobrodziejstwa” płynące z UE, gdy w sposób skryty przed Narodem Polskim UE już u nas jest i rządzi na całego w Polsce za pomocą sprzedajnych ludzi? Myślisz, że Unia ich wymieni, a niby po co?
.
4.   Jak sądzisz, co się stanie, gdy posłużą się Tobą i powiesz tak UE, czy spokornieją, czy też dopiero wówczas pokażą na całego Polakom jak się nami rządzi, a raczej jak nas urządzą?
.
5.    Czy teraz rozumiesz, że naganiacze Polaków do Unii Europejskiej nie mają wyjścia, jak tylko wszelkimi sposobami agitować za UE, aby uniknąć gniewu Narodu Polskiego i uniknąć odpowiedzialności za ruinę Polski?
.
Tyle z roku 2003 – z niewielkiego tylko fragmentu wraz z opracowaniem [dokumentacją] z roku 2002 dotyczącym mechanizmów zniewolenia Narodu Polskiego no i kto konkretnie personalnie je budował – w różnym czasie i na rożnych szczeblach władzy.
Po bliższe dalsze szczegóły dotyczące samodzielnego pobierania tych materiałów odsyłam do „Tu odkrywamy prawdę – MATRIX – lekcja 2
https://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/07/tu-odkrywamy-prawde-%E2%80%93-matrix-lekcja-2/
.
Boguchwała, A.D. 06 maja 2010 r.  –  mgr inż. Józef Bizoń
__________________ _____
Przeniesiono i uaktualniono z:
http://www.propolonia.pl/blog-read.php?bid=142&pid=2598
07.08.2011

Informacje o Józef Bizoń

jb.boguchwala@gmail.com
Galeria | Ten wpis został opublikowany w kategorii George Soros - PiS i inni kamraci, Józef Bizoń, Mechanizmy władzy nad Polską. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.